Район „Нови Искър“ обявява свободно работно място за длъжност „старши експерт“ в отдел „Управление на общинската собстваност, жилищен фонд, регистриране на търговската дейност“

 

Обява

за свободно работно място за длъжност „старши експерт“

 

Столична община – район „Нови Искър“, обявява свободно работно място за длъжност „старши експерт“ в отдел „Управление на общинската собстваност, жилищен фонд, регистриране на търговската дейност“.

 

Кратко описание на длъжността:

- Съставяне на актове за общинска собственост, поддържане на досиетата към тях и актуализация на книжен и електронен носител – в електронна база данни „Промис“.

- Проучване и обработка на преписки за деактуване на имоти.

- Изготвяне на доклади към Столичен общински съвет за продажба и прекратяване на съсобственост.

- Обработва и изготвя отговори на молби на граждани и организации по всички въпроси, свързани с имоти, както и оказва съдействие на другите отдели в района по същите въпроси.

- Извършва заверки по молби – декларации за обстоятелствени проверки по ГПК.

- Води регистрите на общинската собственост.

- Съставяне на констативни протоколи и актове за административни нарушения за неправомерно ползване на общински имоти.

- Подготвя, окомплектова и изпраща административни преписки по реда на Наредбата за общинската собственост, във връзка със сделки по ЗУТ.

- Участва в комисии по заповед на кмета на района.

 

Изисквания за заемане на длъжността:

- Висше образование – степен „бакалавър“, професионална област: Технически профил;

- Професионален опит – 1 година (с предмство в област свързана с общинска собственост/кадастър/жилищно настаняване);

- Компютърни умения;

- Умения за работа в екип;

- Умения за спазване на срокове;

- Добро познаване на законови и подзаконови нормативни актове в областта на общинската собственост.

 

Ние предлагаме:

- Петдневна работна седмица с работно време 8:30 – 17:00 ч.;

- Трудово правоотношение;

- Възнаграждение: 1450 лв.;

- Пакет социални придобивки;

- Възможност за кариерно развитие;

- Обучения за повишаване на компетенциите.

 

Необходими документи за кандидатстване:

- Заявление за участие в подбор – свободен текст;

- Автобиография;

- Копие от диплома за завършено образование.

 

Подаване на документи:

- на място: Център за административно обслужване на район „Нови Искър“ (фронтофис): гр. Нови Искър, ул. „Искърско дефиле“ № 121, партерен етаж (сградата на XXXI „Медицински център“);

- e-mail:  jobs@novi-iskar.bg

 

Лице за контакт: Росица Величкова – мл. експерт, тел. 991-73-36.

 

Краен срок за подаване на документи: 08.07.2022 г.

 

Етапи на подбор: по документи и събеседване.

До събеседване се допускат само кандидати, одобрени по документи. Допуснатите до събеседване кандидати ще бъдат уведомени допълнително за мястото, датата и часа на провеждането му.

 

Личните Ви данни ще бъдат предмет на разглеждане  единствено за целите на настоящия подбор, при стриктно спазване на Общия регламент за защита на личните данни (GDPR) и ЗЗЛД.

 

 

 

16.06.2022