Район „Нови Искър“ обявява свободно работно място за длъжност „главен специалист“ в отдел „Устройство на територията, кадастър и контрол по строителството“


Обява

за свободно работно място за длъжност „главен специалист“

 

Столична община – район „Нови Искър“, обявява свободно работно място за длъжност „главен специалист“ в отдел „Устройство на територията, кадастър и контрол по строителството“

 

Кратко описание на длъжността:

- Разглежда и обработва преписки по молби и жалби на граждани;

- Процедира подробни устройствени планове (ПУП) на територията на населено място, за което е отговорник. Подготвя заповеди за разрешаване на изработването на ПУП и заповеди за одобряване на ПУП от компетентността на гл. архитект на района. Обявява на заинтересованите страни ПУП. Обявява заповеди на гл. архитект на район и гл. архитект на СО по разрешаване изработването и одобряване на ПУП. Води хартиен архив на ПУП за конкретно населено място;

- Участва в Районен еспертен съвет по устройство на територията (РЕСУТ), като докладва инвестиционни проекти на граждани;

- Подготвя разрашения за строеж (РС) и разрешения за поставяне (РП) за подпис от гл. архитект на района и обявява издадените РС и РП на заинтересованите страни;

- Изготвя удостоверения за въвеждане в експлоатация на преместваеми обекти;

- Заверява протокол (Обр. 2) и констативен акт (Обр. 3) по време на строителството;

- Участва в проверки по сигнали на граждани и изготвя констативни протоколи.

Изисквания за заемане на длъжността:

- Средно техническо образование – професионална област: „Строителен техник“;

- Професионален опит – 2 години;

- Компютърни умения;

- Умения за работа в екип;

- Умения за спазване на срокове;

- Добро познаване на законови и подзаконови нормативни актове в областта на общинската собственост.

Ние предлагаме:

- Петдневна работна седмица с работно време 8:30 – 17:00 ч.;

- Трудово правоотношение;

- Брутно възнаграждение: 1250 лв.;

- Пакет социални придобивки;

- Възможност за кариерно развитие;

- Обучения за повишаване на компетенциите.

Необходими документи за кандидатстване:

- Заявление за участие в подбор – свободен текст;

- Автобиография;

- Копие от диплома за завършено образование.

Подаване на документи:

- на място: Център за административно обслужване на район „Нови Искър“ (фронтофис): гр. Нови Искър, ул. „Искърско дефиле“ № 121, партерен етаж (сградата на XXXI „Медицински център“);

- e-mail:  jobs@novi-iskar.bg

Лице за контакт: Росица Величкова – мл. експерт, тел. 991-73-36

Краен срок за подаване на документи: 19.08.2022 г.

Етапи на подбор: по документи и събеседване.

До събеседване се допускат само кандидати, одобрени по документи. Допуснатите до събеседване кандидати ще бъдат уведомени допълнително за мястото, датата и часа на провеждането му.

Личните Ви данни ще бъдат предмет на разглеждане единствено за целите на настоящия подбор, при стриктно спазване на общия регламент за защита на личните данни (GDPR) и ЗЗЛД.

 

 

 

 

 

19.07.2022