Район „Нови Искър“ обявява свободно работно място за длъжност „главен експерт“ в отдел „Устройство на територията, кадастър и контрол по строителството“


Обява

за свободно работно място за длъжност „главен експерт“

 

Столична община – район „Нови Искър“, обявява свободно работно място за длъжност „главен експерт“ в отдел „Устройство на територията, кадастър и контрол по строителството“

 

Кратко описание на длъжността:

- Съгласува инвестиционни проекти по част „Архитектура“;

- Съгласува подробни устройствени планове (ПУП);

- Осъществява общи методически насоки на главните специалисти в отдела при съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти и подробни устройствени планове (ПУП);

- Подписва протокол обр. 19 за извършените СМР или услуги, като член на комисии, за всички видове обекти на територията на района;

- Изготвя и подписва съставените и приложени към докладите количествено-стойностни сметки;

- Участва в Районен еспертен съвет по устройство на територията (РЕСУТ);

- Контролира изпълнителите на договорите за обществени поръчки при съставянето на изискващите се актове и протоколи;

- Осигурява съдействие на изпълнителите за своевременното разглеждане и решаване на възникналите в процеса на работа въпроси;

- Осъществява прием на граждани в приемно време;

- Работи по резолирани административни преписки.

Изисквания за заемане на длъжността:

- Висше образование – професионална област: „Архитектура“;

- Професионален опит – 2 години;

- Компютърни умения;

- Умения за работа в екип;

- Умения за спазване на срокове;

- Добро познаване на законови и подзаконови нормативни актове в областта на общинската собственост.

Ние предлагаме:

- Петдневна работна седмица с работно време 8:30 – 17:00 ч.;

- Трудово правоотношение;

- Брутно възнаграждение: 1500 лв.;

- Пакет социални придобивки;

- Възможност за кариерно развитие;

- Обучения за повишаване на компетенциите.

Необходими документи за кандидатстване:

- Заявление за участие в подбор – свободен текст;

- Автобиография;

- Копие от диплома за завършено образование.

Подаване на документи:

- на място: Център за административно обслужване на район „Нови Искър“ (фронтофис): гр. Нови Искър, ул. „Искърско дефиле“ № 121, партерен етаж. (сградата на XXXI „Медицински център“);

- e-mail:  jobs@novi-iskar.bg

Лице за контакт: Росица Величкова – мл. експерт, тел. 991-73-36.

Краен срок за подаване на документи: 19.08.2022 г.

Етапи на подбор: по документи и събеседване.

До събеседване се допускат само кандидати, одобрени по документи. Допуснатите до събеседване кандидати ще бъдат уведомени допълнително за мястото, датата и часа на провеждането му.

Личните Ви данни ще бъдат предмет на разглеждане единствено за целите на настоящия подбор, при стриктно спазване на Общия регламент за защита на личните данни (GDPR) и ЗЗЛД.

 

 

 

19.07.2022