Район „Нови Искър” обявява публично оповестен конкурс за лекарски кабинет и манипулационна

 

 

OБЯВЛЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН КОНКУРС

 

Столична община – район „Нови Искър” в изпълнение на Заповед № СОА20-РД09-1704/23.04.2020 г. на кмета на Столична община, на основание чл. 46, ал.  1, т. 1, т. 3 и т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 30, ал. 1, чл. 31 и чл. 34, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси, чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската собственост и чл. 13 от Наредбата за общинската собственост, обявява конкурс с предмет: „Отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на имоти – публична общинска собственост, находящи се на територията на район „Нови Искър”, а именно: помещения за лекарски кабинет и манипулационна, с площ от 32,10 кв. м и 6,20 кв. м прилежащи идеални части от общите идеални части, находящи се на първия етаж на двуетажна административна сграда (кметство) с идентификатор 48393.4988.921.1, цялата със застроена площ от 113 кв. м – публична общинска собственост, построена върху поземлен имот с идентификатор 48393.4988.921 по КККР на с. Мировяне, за която има съставен Акт за публична общинска собственост № 3163/21.05.2013 г. Началната конкурсна цена, определена от лицензиран оценител, е 79,40 лв. месечно (без вкл. ДДС). Специфично конкурсно условие: за лекарски кабинет и манипулационна.

- Закупуване на конкурсна документация и подаване на офертни предложения от фронтофиса на Столична община – район „Нови Искър”, намиращ се в гр. Нови Искър, ул. „Искърско дефиле” № 121 (сградата на XXXI Meдицински център), цена: 60,00 лв. с вкл. ДДС, в срок – всеки работен ден от 04.05.2020 г. до 07.06.2020 г. от 08:30 ч. до 17:00 ч. включително.

- Депозитът за участие в конкурса е в размер на 100,00 лв. с вкл. ДДС и се внася в срока за подаване на офертни предложения по сметка на район „Нови Искър”, IBAN: BG63SOMB91303324904501, BIC: SOMBBGSF, Общинска банка АД, гр.София, клон „Мария-Луиза“, или на касата на района.

Конкурсът ще се проведе на 08.06.2020 г. от 10:30 часа в заседателната зала на Столична община – район „Нови Искър”, с адрес: гр. Нови Искър, ул. „Искърско дефиле” № 121 (XXXI – MЦ), ет. 3.

При подадена една оферта или при неподаване на оферта конкурсът ще бъде продължен с 15 (петнадесет) календарни дни.

Обявата е публикувана на сайта на СО: www.sofia.bg, на сайта на Столична община – район „Нови Искър”: www.novi-iskar.bg, в един национален ежедневник – в. „24 часа”, както и на таблата за съобщения в административните сгради на Столична община – район „Нови Искър” и кметство Мировяне.  

За информация: СО – район „Нови Искър”, отдел УОСЖФРКТД  – тел: 02/9917635. Лице за контакт: Юлия Демир, юрисконсулт.

 

 

 

04.05.2020