Район "Нови Искър" обявява обществено обсъждане на проект за подробен устройствен план – (ПРЗ) план регулация и застрояване за: "УПИ I за техническа инфраструктура, КПС, трафопост и озеленяване", кв. 18 А (нов), м. „Кв. "Курило", гр. Нови Искър, район „Нови Искър“

ОБЯВЛЕНИЕ

Район "Нови Искър" – СО, на основание чл. 22, ал. 4 и чл. 127, ал. 1 от ЗУТ. чл. 5, чл. 14 и чл. 15 от НРНПОО на Столичен общински съвет, приета с Решение № 950 по Протокол № 120/11.10.2007 г., чл. 5, ал. 4 от Закона за устройството и застрояването на Столична община, съобщава, че е издадена Заповед № РНИ18-РД09-172/10.07.2018 г. на кмета на район "Нови Искър" за провеждане на обществено обсъждане на  проект за подробен устройствен план – (ПРЗ) план регулация и застрояване за: "УПИ I "за техническа инфраструктура, КПС, трафопост и озеленяване" , кв. 18 А (нов), м. „Кв. "Курило", гр. Нови Искър, район „Нови Искър“:

1. На 10.07.2018 г. (вторник) от 15,00 часа в сградата на район "Нови Искър”, гр. Нови Искър, ул. „Искърско дефиле" № 123, в залата на II етаж да се проведе представяне на проект за подробен устройствен план – (ПРЗ) план регулация и застрояване за: "УПИ I "за техническа инфраструктура, КПС, трафопост и озеленяване" , кв. 18 А (нов), м. „Кв. "Курило", гр. Нови Искър, район „Нови Искър“.

2. Писмените становища по проекта се адресират до кмета на район „Нови Искър" и се подават в Центъра за административно и информационно обслужване на граждани в района на ул. „Искърско дефиле" № 123 в четиринадесетдневен срок от датата на представяне на проекта. Становищата, постъпили след определения срок, не се приемат. Становищата могат да съдържат общ коментар, конкретни мотивирани предложения, доказателства за пропуснати ползи от невъвеждането на други варианти.

3. Проектът  за ПУП – ПРЗ, предмет на обществено обсъждане, е на разположение в отдел „Устройство на територията. Кадастър и Контрол по строителството“ при районната администрация. Копие от проекта да се изложи в Центъра за административно и информационно обслужване на граждани на района за запознаване от заинтересованите лица.

4. Кратка техническа информация по проекта за ПУП, предмет на Обществено обсъждане, се съдържа в Приложението, което е неразделна част от настоящата Заповед, съгласно изискванията на чл. 15, ал. 2 от НРНПОО.

5. 3а приключване на общественото обсъждане на 24.07.2018 г. (вторник) от 15,00 часа в сградата на район ”Нови Искър” – ул. "Искърско дефиле” № 123, зала на II етаж, да се проведе обществена дискусия. За участие в дискусията задължително да се поканят лицата, представили писмени становища, и екипа, разработил проекта.


КМЕТ НА РАЙОН „НОВИ ИСКЪР"

 

Заповед № РНИ18-РД09-172/10.07.2018 г.

13.07.2018