Район "Нови Искър" обявява обществено обсъждане на проект за подробен устройствен план – изменение на план за регулация за УПИ I в кв. 42 и УПИ I в кв. 43 и нова улица по о.т. 46а – о.т. 46б – о.т. 46в – о.т. 46г – о.т. 46д по плана на с. Световрачане

ОБЯВЛЕНИЕ

 

Район "Нови Искър" – СО, на основание чл. 22, ал. 4 и чл. 127, ал. 1 от ЗУТ, чл. 5, ал. 4 от ЗУЗСО, чл. 5 и чл. 14 от Наредбата за реда и начина  за провеждане на обществени обсъждания (НРНПИОО), приета с Решение № 950 по Протокол № 120/11.10.2007 г. на СОС, съобщава, че е издадена Заповед № РНИ18-РД09-152/20.06.2018 г. на кмета на район "Нови Искър" за провеждане на обществено обсъждане на проект за подробен устройствен план  – изменение на план за регулация за УПИ I в кв. 42 и УПИ I в кв. 43 и нова улица по о.т. 46а – о.т. 46б – о.т. 46в – о.т. 46г – о.т. 46д по плана на с. Световрачане.

На 26.06.2018 г. от 15,00 часа в сградата на район „Нови Искър” – бул."Искърско дефиле" № 123, в залата на II етаж да се проведе представяне на проект за подробен устройствен план – план за регулация на с. Световрачане, кв. 42, УПИ I, кв. 43, УПИ I, нова улица по о.т. 46а – о.т. 46б – о.т. 46в – о.т. 46г – о.т.46д.

Писмените становища по проекта се адресират до кмета на район "Нови Искър" и се подават в Центъра за административно и информационно обслужване на граждани в района на ул. "Искърско дефиле" № 123 в четиринадесетдневен срок от датата на представяне на проекта. Становищата, постъпили след определения срок, не се приемат. Становищата могат да съдържат общ коментар, конкретни мотивирани предложения, доказателства за пропуснати ползи от невъвеждането на други варианти.

Проектът за ПУП, предмет на обществено обсъждане, е на разположение в отдел "Устройство на територията, кадастър и контрол по строителство" на район "Нови Искър". Копие от проекта да се изложи в Центъра за административно и информационно обслужване на граждани на района за запознаване от заинтересованите лица.

Кратка техническа информация по проекта за ПУП, предмет на Обществено обсъждане, се съдържа в Приложението, което е неразделна част от настоящата Заповед, съгласно изискванията на чл. 15, ал. 2 от НРНПОО.

За приключване на общественото обсъждане на 12.07.2018 г. от 15,00 часа в сградата на район "Нови Искър" – ул. "Искърско дефиле" № 123, зала на II етаж, да се проведе обществена дискусия. За участие в дискусията задължително да се поканят лицата, представили писмени становища, и екипа, разработил проекта.

Заповед № РНИ18-РД09-152/20.06.2018 г.

 


 

03.07.2018