Район „Нови Искър“ обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 5 години на терени в с. Мировяне за разполагане на 2 броя преместваеми обекти за търговски и обслужващи дейности – павилиони


OБЯВЛЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН КОНКУРС
 

СО район „Нови Искър“, в изпълнение на Заповед № СОА22-РД09-688/29.03.2022 г. на кмета на Столична община, на основание чл. 46, ал. 1, т. 1, т. 3 и т. 11 от ЗМСМА, чл. 1, т. 1, чл. 30, ал. 3, чл. 31 и чл. 34, ал. 1 от НУРПТК, чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от ЗОС, чл. 19, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от НОС и чл. 30 ал. 1 от НПОРИМДЕРДТСО, обявява конкурс с предмет: „Отдаване под наем за срок от 5 години на части от имот – публична общинска собственост, актуван с АПОС № 4381/01.02.2021 г. на СО – район „Нови Искър“, находящ се в с. Мировяне, район „Нови Искър“, ул. „Мировско шосе“, с идентификатор 48393.4988.923, целия с площ от 461 кв. м по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-15/23.01.2012 г. на ИД на АГКК, попадащ в тротоар, прилежащ към улична регулация между о.т. 88 – о.т. 89 – о.т. 86, по действащия регулационен план на с. Мировяне, одобрен с Решение № 27 по Протокол № 32/10.12.2001 г. на СОС, представляващи терени за разполагане на 2 броя преместваеми обекти за търговски и обслужващи дейности – павилиони, съгласно схема, одобрена със Заповед № РД-09-50-407/03.06.2015 г. на гл. архитект на СО“, а именно:

 • Павилион № 1 – унифициран тип, с площ от 6 кв. м:
  • Начална месечна конкурсна наемна цена – 4,00 лв./кв. м без ДДС;
  • Специфично конкурсно условие: за продажба на дребни стоки.
 • Павилион № 2 – унифициран тип, с площ от 6 кв. м;
  • Начална месечна конкурсна наемна цена – 4,00 лв./кв. м без ДДС;
  • Специфично конкурсно условие: за продажба на дребни стоки.
 • Закупуване на конкурсна документация и подаване на офертни предложения от фронтофиса на СО – район „Нови Искър“, с адрес: гр. Нови Искър, ул. „Искърско дефиле“ № 121, цена: 60,00 лв. с вкл. ДДС, в срок – всеки работен ден от 12.05.2022 г. до 10.06.2022 г. от 08:30 ч. до 17:00 ч. вкл.
 • Депозитът за участие в конкурса е в размер на 100,00 лв. и се внася в срока за подаване на офертни предложения по сметка на СО – район „Нови Искър“ – IBAN: BG63 SOMB 9130 3324 9045 01, BIC: SOMB BGSF, „Общинска банка“ АД или на касата на Района.

Конкурсът ще се проведе на 13.06.2022 г. от 10:30 часа в заседателната зала на СО – район „Нови Искър“, с адрес: Гр. Нови Искър, ул. „Искърско дефиле“ № 121, ет. 3.

При неподадени оферти или при подадена една оферта за позиция, конкурсът ще бъде продължен с 15 календарни дни.

Обявата е публикувана на сайта на Столична община: www.sofia.bg, на сайта на СО – район „Нови Искър“: www.novi-iskar.bg, в един национален ежедневник – вестник „24 часа“, както и на видно място в сградите на Столична община, СО – район „Нови Искър“ и кметство с. Мировяне. 

► За информация: СО – район „Нови Искър“, отдел „УОСЖФ и РКТД“, тел.: 02/991 7353. Лице за контакт: Светла Любомирова, гл. специалист.

12.05.2022