Район Нови Искър обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 10 години на част от поземлен имот с площ от 10 кв.м., с. Доброславци

Столична община - район „Нови Искър” в изпълнение на Заповед № СОА16-РД-98-14/04.04.2016 г. на кмета на Столична община, на основание чл. 30, ал. 3 и чл. 31 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси, чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 19, ал. 1 от Наредбата за общинската собственост, чл. 44, ал. 1, т. 1 и ал. 2, чл. 46, ал. 1, т. 3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация обявява конкурс с предмет: „Отдаване под наем за срок от 10 години на част от свободен недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ реална част от поземлен имот с идентификатор 21662.4819.668, с площ от 10 кв.м., целият с площ 1827 кв.м., акт за общинска собственост № 3933/18.09.2014 г., попадащ в УПИ IV от кв. 12 по плана на гр. Нови Искър, с. Доброславци

Начална месечна наемна цена: 15,00 лв. на кв.м. без ДДС 

Закупуване на конкурсна документация от Фронт-офиса на Столична община - район „Нови Искър”, намиращ се в гр. Нови Искър, ул. „Искърско дефиле” № 123, цена: 60,00 лв. с включен ДДС

Срок за закупуване и подаване на конкурсната документация: всеки работен ден от 18.04.2016 г. до 18.05.2016 г. от 08.30 ч. до 17.00 ч. включително от Фронт-офиса на Столична община - район „Нови Искър”; намиращ се в гр. Нови Искър, ул.„Искърско дефиле” № 123.

Депозит за участие в конкурса в размер на 100,00 лв. се внася в срока за подаване на офертни предложения по сметка на район „Нови Искър”, IBAN: BG63SOMB91303324904501, BIC: SOMBBGSF, Общинска банка АД, гр.София, клон „Денкоглу”, № 28 или на касата на района.

Конкурсът ще се проведе на 19.05.2016 г. от 10:30 часа в Ритуалната зала на Столична община - район „Нови Искър”, с адрес: гр. Нови Искър, ул. „Искърско дефиле” № 123.

При подадена една оферта или при неподаване на оферта, конкурса ще бъде продължен с 15 календарни дни.

Обявата е публикувана на сайта на СО: www.sofia.bg, на сайта на Столична община - район „Нови Искър”: www.novi-iskar.bg, в един национален ежедневник - в. „Новинар”, на таблото за съобщения в административната сграда на Столична община - район „Нови Искър” и кметство Доброславци.

За информация: отдел „УОСЖФРКТД”, Столична община-район „Нови Искър”, тел: 02/9917333
18.04.2016