Район НОВИ ИСКЪР обявява конкурс за отдаване под наем на земеделски земи от ОПФ, находящи се в землището на с. Чепинци
Столична община район „Нови Искър”, в изпълнение на Заповед № СОА17-РД09-906/20.10.2017 г. на кмета на Столична община на основание чл. 30, ал. 1 и чл. 31 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси, чл.14, ал. 1 и ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 19, ал. 1 от Наредбата за общинската собственост, чл. 44, ал. 1, т. 1 и ал. 2, чл. 46, ал. 1, т. 3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация
Обявява конкурс с предмет: „Отдаване под наем за срок от 5 (пет) стопански години на земеделски земи от ОПФ на район „Нови Искър“ – частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Чепинци, по позиции, подробно изброени по-долу:
Позиция 1.– поземлен имот с идентификатор 80409.5913.6, номер по предходен план 041006, находящ се в землището на с. Чепинци, м. „Кутело“, целият с площ 23,887 дка, АОС № 1972/28.06.1999 г., начин на трайно ползване – нива, категория – VI.
Позиция 2. – поземлен имот с идентификатор 80409.5914.4, номер по предходен план 042004,  находящ се в землището на с. Чепинци, м. „Кутело“,  целият с площ 37,137 дка, АОС № 3898/18.07.2014 г., начин на трайно ползване – нива, категория – VI.
Позиция 3. – поземлен имот с идентификатор 80409.5915.15, номер по предходен план 043015,  находящ се в землището на  с. Чепинци, м. „Кутело“, целият с площ 48,626 дка, АОС № 3906/30.07.2014 г., начин на трайно ползване – нива, категория – VI.
Позиция 4. – поземлен имот с идентификатор 80409.5916.8, номер по предходен план 044008,  находящ се в землището на с. Чепинци, м. „Кутело“, целият с площ 36,469 дка,  АОС № 3836/14.04.2014 г., начин на трайно ползване – нива, категория – VI.
Позиция 5. – поземлен имот с идентификатор 80409.5917.11, номер по предходен план 045011, находящ се в землището на с. Чепинци, м. „Кутело“, целият с площ 37,360 дка, АОС № 3897/18.07.2014 г., начин на трайно ползване – нива, категория – VI.
Позиция 6. – поземлен имот с идентификатор 80409.4651.9, номер по предходен план 046009, находящ се в землището на с. Чепинци, м. „Кутело“, целият с площ 29,897 дка, АОС № 1977/28.06.1999 г., начин на трайно ползване – нива, категория – VI.
Позиция 7. – поземлен имот с идентификатор 80409.5867.41, номер по предходен план 200041, находящ се в землището на с. Чепинци, м. „Тунесвет“, целият с площ 61,757 дка, АОС № 3841/14.04.2014 г., начин на трайно ползване – нива, категория – VI.
Начална конкурсна цена за горецитираните имоти: 40 лв./дка за една година съгласно Заповед № РД46-158/30.03.2017 г. на министъра на земеделието и храните.
Закупуване на конкурсна документация от фронтофиса на  Столична община – район „Нови Искър”, намиращ се в гр. Нови Искър, ул. „Искърско дефиле” № 123, цена: 60,00 лв. с включен ДДС.
Срок за закупуване на конкурсната  документация и подаване на офертни предложения – всеки работен ден от 30.10.2017 г. до 30.11.2017 г. включително  от 08.30 ч. до 17.00 ч.  от фронтофиса на Столична община, район „Нови Искър”,  намиращ се в гр. Нови Искър, ул. „Искърско дефиле” № 123.
Гаранция  за участие в конкурса в размер на 100,00 лв. се внася в срока за подаване на офертни предложения по сметка на район „Нови Искър”,  IBAN: BG63SOMB91303324904501, BIC: SOMBBGSF, Общинска банка АД, гр. София, клон „Денкоглу” № 28 или на касата на района.
Конкурсът ще се проведе на 01.12.2017 г. от 10:30 часа в Ритуалната зала на Столична община – район „Нови Искър”, с адрес: гр. Нови Искър, ул. „Искърско дефиле” № 123.
При подадена една оферта или при неподаване на оферта конкурсът ще бъде удължен с 15 календарни дни.
Обявата е публикувана на сайта на СО: www.sofia.bg, на сайта на Столична община – район „Нови Искър”: www.novi-iskar.bg, в един национален ежедневник – в. „Стандарт”,  на таблото за съобщения в административната сграда на Столична община – район „Нови Искър” и в кметство „Чепинци“.
За информация: отдел „УОСЖФРКТД”, Столична община – район „Нови Искър”, тел: 02/9917333.
30.10.2017