Район “Нови Искър” обявява конкурс за длъжността "юрисконсулт" в отдел УОСЖФРКТД на СО – район “Нови Искър” – 1 щатна бройка

На основание чл. 10а, ал. 1 от Закона за държавния служител; чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и във връзка с чл. 46, ал. 1, т. 4 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, чл. 125, ал. 1, т. 5 от Правилник за организация и дейността на Столичен общински съвет и Заповед № РНИ22-РД09-117/20.04.2022 г. на кмета на СО – район „Нови Искър“

 

ОБЯВЯВА:

 

Конкурс за заемане на длъжност: ЮРИСКОНСУЛТ в отдел УОСЖФРКТД на СО – район “Нови Искър” – 1 щатна бройка,  при следните условия:

 

I. Кратко описание на длъжността:

Подготвя становища по правни въпроси от компетентността на район „Нови Искър“, поставени от граждани и юридически лица във връзка с дейността.

Участва в подготовката на документи и изготвя документи – заповеди, договори, доклади, анализи и други.

Осъществява процесуално представителство във връзка с правната защита на актовете на СО и Района пред съдебните инстанции и другите юрисдикции. 
 

II. Минимална заплата, определена за длъжността: 710,00 лв.

Основният размер на заплатата за длъжността се определя в зависимост от нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението.

Среден размер на основната заплата: 1200 лв.
 

III. Изисквания за заемане на длъжността:

1. Минимални изисквания за заемане на длъжността, предвидени в нормативните актове:

  • Степен на образование – висше, квалификационна степен – "магистър" по специалност „Право“;
  • професионален опит – не се изисква;
  • правоотношение – служебно.

2. Специфични за длъжността и за административното звено изисквания:

- Удостоверение за придобита юридическа правоспособност.

3. Допълнителни изисквания:

- Компютърна грамотност.
 

IV. Начин на провеждане на конкурса:

- решаване на тест;

- провеждане на интервю.

До интервю се допускат само кандидати, успешно решили теста.

Българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.
 

V. Необходими документи за участие в конкурса, място и срок на подаване:

1. Необходими документи за участие в конкурса:

  • Заявление за участие в конкурс – Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДСл.
  • Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл;
  • Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността; ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага;
  • Копие от документ, удостоверяващ юридическа правоспособност;

2. Място и срок на подаване на документи:

Документите за участие в конкурса следва да бъдат представени лично от кандидатите или чрез пълномощник:

В СО – район “Нови Искър”, София – 1281, ул. „Искърско дефиле” № 121, партерен етаж – фронтофис, всеки работен ден от 08:30 ч. до 17:00 ч., в срок – 14 дни от публикуване на обявлението.

При подаване на документите лично или чрез пълномощник, на кандидатите да се предостави длъжностна характеристика за конкурсната длъжност и пречки за назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2 от ЗДСл.

Документите може да се подават и по електронен път на електронна поща: info@novi-iskar.bg като заявлението по чл. 17, ал. 2 от НПКПМДСл и декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл, задължително се подписват от кандидатите с електронен подпис.

При електронно представяне на документите в относно да се посочва длъжността, за която се кандидатства.

При подаване на документите по електронен път кандидатите да получат длъжностна характеристика и информацията за пречките за назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2 от ЗДСл, на посочения от тях e-mail.

Телефони за контакт: 02/991 73 36, 02/991 72 30.
 

VI. Място за обявяване на списъци и съобщения във връзка с конкурса:

Списъци и всички съобщения във връзка с конкурса ще бъдат обявени на информационното табло на партерен етаж в сградата на районната администрация (XXXI Медицински център), гр. Нови Искър, ул. „Искърско дефиле” № 121, както и на интернет сайта на район «Нови Искър» www.novi-iskar.bg.

 

                                                                           

ДАНИЕЛА РАЙЧЕВА ....../П/......
КМЕТ НА СО – РАЙОН “НОВИ ИСКЪР“

Дата: 20.04.2022 г.

 

Заявление

Декларация 

20.04.2022