Район „Нови Искър“ обявява конкурс с предмет: „Отдаване под наем за срок от 5 (пет) стопански години на земеделски земи от ОПФ на район „Нови Искър“ – частна общинска собственост, находящи се в землището на гр. Нови Искър, с. Чепинци, с. Мировяне, с. Негован и с. Световрачене“

Столична община – район „Нови Искър“, на основание чл. 31 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси, във връзка с чл. 87, ал. 1 от Наредбата за общинската собственост и чл. 46, ал. 1, т. 1, т. 3 и т. 11 от ЗМСМА и в изпълнение на Заповед № СОА19-РД09-1077/31.07.2019 г. на кмета на Столична община

Удължава конкурс с предмет: „Отдаване под наем за срок от 5 (пет) стопански години на земеделски земи от ОПФ на район „Нови Искър“ – частна общинска собственост, находящи се в землището на гр. Нови Искър, с. Чепинци, с. Мировяне, с. Негован и с. Световрачене“ за следните земеделски земи, както следва:

Землище на гр. Нови Искър, кв. "Кумарица": ПИ с идентификатори: 00357.5204.20; 00357.5207.12; 00357.5095.8; 00357.5207.20; 00357.5205.20;

Землище на кв. "Гниляне": ПИ с идентификатор: 00357.5318.89;

Землище на с. Негован: ПИ с идентификатори: 51250.5368.53, 51250.5368.38; 51250.5648.188; 51250.5679.10; 51250.5704.11; 51250.5639.70; 51250.5639.11.

Начална конкурсна наемна цена за една стопанска година за горецитираните имоти – 41 лв./дка, съгласно чл. 87, ал. 6, т. 1 от Наредбата за общинската собственост и Заповед № РД46-161/21.03.2019 г. на Министъра на земеделието, храните и горите.

Допълнителна информация за имотите, предмет на конкурса, може да се получи на място в сградата на района, находяща се в гр. Нови Искър, ул. “Искърско дефиле“ № 121.

- Цена на конкурсната документация – 40 лв. (четиридесет лева) с включен ДДС.

- Срок за закупуване на конкурсната документация и подаване на офертни предложения – всеки работен ден от 13.09.2019 г. до 27.09.2019 г. от 8:30 ч. до 17:00 ч. включително от фронтофиса на Столична община – район „Нови Искър“, намиращ се в гр. Нови Искър, ул. “Искърско дефиле“ № 121 (XXXI МЦ).

Конкурсът ще се проведе на 30.09.2019 г. от 10:30 ч. в сградата на район „Нови Искър“, находяща се в гр. Нови Искър, ул. “Искърско дефиле“ № 121 (XXXI МЦ).

Гаранция за участие в конкурса в размер на 50 лв. (петдесет лева) се внася в срока за подаване на офертни предложения по сметка на район „Нови Искър“, IBAN: BG63 SOMB 91303324904501, BIC: SOMBBGSF, Общинска банка АД, гр. София, клон "Денкоглу" № 28 или на касата на района.

Обявата е публикувана на сайта на Столична община: www.sofia.bg, на сайта на Столична община – район  „Нови Искър”: www.novi-iskar.bg, и на таблото за съобщения  в административните сграда на Столична община, СО – район „Нови Искър“ и кметство с. Негован.

Допълнителна информация за имотите, предмет на конкурса, може да се получи на място в сградата на района, находяща се в гр. Нови Искър, ул. “Искърско дефиле“ № 121: отдел  УОСЖФРКТД , телефон 02/9917333.

 

13.09.2019