Район "Нови Искър" обявява конкурс с предмет: „Отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на недвижим имот – частна общинска собственост, а именно помещение с площ от 27,65 кв. м, заедно с 2,15 кв. м прилежащи идеални части от общите такива, разположено на втори етаж в двуетажен корпус от масивна сграда за търговия"


OБЯВЛЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН КОНКУРС

 

Столична община – район „Нови Искър“, в изпълнение на Заповед № СОА21-РД98-9/10.02.2021 г. на кмета на Столична община, на основание чл. 46, ал. 1, т. 1, т. 3 и т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 1, т. 1, чл. 30, ал. 3, чл. 31 и чл. 34, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси, чл. 14, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Закона за общинската собственост и чл. 19, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Наредбата за общинската собственост, обявява конкурс с предмет: „Отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на недвижим имот – частна общинска собственост, а именно помещение с площ от 27,65 кв. м, заедно с 2,15 кв. м прилежащи идеални части от общите такива, разположено на втори етаж в двуетажен корпус от масивна сграда за търговия с идентификатор 00357.5357.167.2, с площ от 83,00 кв. м,  актуванa с АЧОС № 2938/13.07.2012 г. на кмета на район „Нови Искър“, с административен адрес: гр. Нови Искър, кв. "Курило", ул. „Розова долина“ № 17а.

Начална конкурсна наемна цена – 42,00 лв. месечно без ДДС, определена от сертифициран оценител, сключил Рамков договор със Столична община.

Специфично конкурсно условие: за канцелария.

- Закупуване на конкурсна документация и подаване на офертни предложения от фронтофиса на Столична община – район „Нови Искър“, намиращ се в гр. Нови Искър, ул. „Искърско дефиле“ № 121 (сградата на XXXI Meдицински център), цена: 60,00 лв. с вкл. ДДС, в срок – всеки работен ден от 25.03.2021 г. до 25.04.2021 г. от 08:30 ч. до 17:00 ч. включително.

- Депозитът за участие в конкурса е в размер на 100,00 лв. и се внася в срока за подаване на офертни предложения по сметка на район „Нови Искър“ – IBAN: BG63 SOMB 9130 3324 9045 01, BIC: SOMB BGSF, "Общинска банка" АД или на касата на района.

Конкурсът ще се проведе на 26.04.2021 г. от 10:30 часа в заседателната зала на Столична община – район „Нови Искър“, с адрес: гр. Нови Искър, ул. „Искърско дефиле“ № 121 (XXXI MЦ), ет. 3.

При подадена една оферта или при неподаване на оферта конкурсът ще бъде продължен с 15 (петнадесет) календарни дни.

Обявата е публикувана на сайта на СО: www.sofia.bg, на сайта на Столична община – район „Нови Искър“: www.novi-iskar.bg, в два национални ежедневника – вестник „24 часа“ и вестник „България Днес“, както и на видно място в сградата на СО и в сградата на Столична община – район „Нови Искър“. 

За информация: СО – район „Нови Искър“, отдел „УОСЖФ и РКТД“ –  тел: 02/991 7353. Лице за контакт: Светла Любомирова, гл. специалист.

 

 

25.03.2021