Район Нови Искър обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 5 г. на помещение за траурни услуги в Битов комбинат, с.Световрачене

Столична община - район „Нови Искър” в изпълнение на Заповед № СОА17-РД09-34/13.07.2017г.  на кмета на Столична община, на основание чл.1, т.2,  чл.30, ал.1, чл.31 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси, чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост, чл.13 от Наредбата за общинската собственост, чл.44, ал.1, т.7 и ал.2, чл.46, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,

Обявява конкурс с предмет: „Отдаване под наем за срок от 5 г. на част от недвижим имот – публична общинска собственост – помещение за траурни услуги с площ от 28,32  кв.м., находящо се в Битов комбинат, с. Световрачене, район „Нови Искър“ с идентификатор 65601.5479.474.1 по КККР, АОС № 1633/06.01.1997 г.“

Специфични условия на конкурса: Помещение за траурни услуги.

Начална конкурсна цена: 150.00 лв. /сто и петдесет лева/ на месец без ДДС, съгласно Експертна оценка от лицензиран експерт – оценител.

Закупуване на конкурсна документация и подаване на офертни предложения – всеки работен ден от 01.08.2017г. до 31.08.2017г. включително  от 08.30 ч. до 17.00 ч.  от Фронт – офиса на  Столична община-район „Нови Искър”, намиращ се в гр. Нови Искър,  ул. „Искърско дефиле” № 123, цена: 60,00 лв. с включен ДДС,

Гаранция  за участие в конкурса в размер на 100,00 лв. се внася в срока за подаване на офертни предложения по сметка на район „Нови Искър”, IBAN: BG63SOMB91303324904501, BIC: SOMBBGSF, Общинска банка АД,гр.София, клон „Денкоглу” № 28 или на касата на района.

Конкурсът ще се проведе на 01.09.2017 г. от 10:30 часа в Ритуалната зала на Столична община- район „Нови Искър”, с адрес: гр. Нови Искър, ул. „Искърско дефиле” № 123.

При подадена една оферта или при неподаване на оферта, конкурсът ще бъде удължен с 15 календарни дни.

Обявата е публикувана на сайта на Столична община: www.sofia.bg, на сайта на СО- район„Нови Искър”: www.novi-iskar.bg, в един национален ежедневник - в. „Стандарт”,  на таблото за съобщения в административната сграда на СО- район „Нови Искър” и в  кметство Световрачене.

За информация: отдел „УОСЖФРКТД”, Столична община-район „Нови Искър”, тел: 02/9917333

01.08.2017