Район "Нови Искър" обявява конкурс за отдаване под наем на обекти за осъществяване на ученическо столово хранене и бюфет, находящи се в училищните сгради на 170. СУ „Васил Левски“ – гр. Нови Искър, 176. ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – с. Негован и 160. ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – с. Чепинци

Столична община – район „Нови Искър“, в изпълнение на Решение № 256 по Протокол № 81 от 14.05.2015 г. на Столичен общински съвет на основание чл. 31 във връзка с чл. 52 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на Столичен общински съвет и чл. 46, ал. 1, т. 1, т. 3 и т. 11 от ЗМСМА и в изпълнение на Заповеди № СОА19-РД09-731/733/734/21.05.2019 г. на кмета на Столична община, обявява конкурс с предмет: "Отдаване под наем на обекти за осъществяване на ученическо столово хранене и бюфет, находящи се в  училищните сгради на 170. СУ „Васил Левски“ – гр. Нови Искър, 176. ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – с. Негован и 160. ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – с. Чепинци, район „Нови Искър“, както следва:

Позиция 1: Помещение за търговска дейност, ползвано за бюфет и столова, с площ от 176.00 кв. м, актувано с АОС № 2943/07.08.2012 г. на кмета на СО – район „Нови Искър“, вписан в Служба по вписванията, вх. рег. № 51461, том CXXI, № 72, имотна партида № 243691, административен адрес: гр. Нови Искър, ул. „Искърско дефиле“ № 277, разположено на първи етаж в четириетажен корпус, представляващ сграда за образование на 170. СУ с идентификатор 00357.5345.208.2.

Наемна цена: 125.00 лв. месечно без ДДС.

Позиция 2: Помещение за търговска дейност, ползвано за бюфет, с площ от 15.00 кв. м, актувано с АОС № 2980/15.10.12 г. на кмета на СО – район „Нови Искър“, вписан в Служба по вписванията с вх. рег. № 53286, том CXXVI, № 62, имотна партида № 245004, с. Негован, ул. „Училищна“ № 6-а, разположено в двуетажна сграда за образование (училище) на 176. ОУ „Кирил и Методий“, цялата с площ 458 кв. м, с идентификатор 51250.5713.96.1.

Наемна цена: 14.00 лв. месечно без ДДС.

Позиция 3: Помещение за търговска дейност, ползвано за бюфет с площ от 10.00 кв. м, актувано с АОС № 3853/29.04.14 г. на кмета на район „Нови Искър“, вписан в Служба по вписванията с вх. рег. № 32464, том  LXXVII, № 118, имотна партида № 323836, административен адрес: с.Чепинци, ул. „Стара планина“ № 24, разположено в двуетажна сграда за образование (училище) на 160. ОУ „Кирил и Методий“, с идентификатор 80409.5995.473.

Наемна цена: 7.50 лв. месечно без ДДС.

Специфично конкурсно условие – за ученическо столово хранене.

- Цена на конкурсната документация – 50 лв. (петдесет лева) без включен ДДС.

- Срок за закупуване на конкурсната документация и подаване на офертни предложения – всеки работен ден от 28.06.2019 г. до 29.07.2019 г. от 8:30 ч. до 17:00 ч. включително от фронтофиса на Столична община – район „Нови Искър“, намиращ се в гр. Нови Искър, ул. “Искърско дефиле“ № 121 (XXXI МЦ).

- Конкурсът ще се проведе на 30.07.2019 г. от 10:30 ч. в сградата на район „Нови Искър“, находяща се в гр. Нови Искър, ул. “Искърско дефиле“ № 121 (XXXI МЦ).

- В случай че в първоначално обявения срок не постъпят оферти или е постъпила само една оферта, срокът за подаване на офертите ще бъде продължен с 15 (петнадесет) календарни дни.

- Гаранция за участие в конкурса в размер на 50 лв. (петдесет лева) с ДДС се внася в срока за подаване на офертни предложения по сметка на район „Нови Искър“, IBAN: BG63 SOMB 91303324904501, BIC: SOMBBGSF, Общинска банка АД, гр. София, клон "Денкоглу" № 28 или на касата на района.

Обявата е публикувана на сайта на Столична община: www.sofia.bg, на сайта на Столична община – район  „Нови Искър”: www.novi-iskar.bg, в един национален ежедневник – в. „24 часа“ и на таблото за съобщения  в административната сграда на Столична община и СО – район „Нови Искър“.

За информация: отдел УОСЖФРКТД, Столична община – район  „Нови Искър“, телефон 02/9917333.

 

28.06.2019