Район „Нови Искър“ обявява конкурс с предмет: „Отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост, а именно самостоятелен обект – обособено помещение за търговска дейност – за жилищно строителство и обществено обслужване"

 

OБЯВЛЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН КОНКУРС

 

Столична община – район „Нови Искър“, в изпълнение на Заповед № СОА20-РД09-2643/20.10.2020 г. на кмета на Столична община, на основание чл. 46, ал. 1, т. 1, т. 3 и т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 1, т. 1, чл. 30, ал. 3, чл. 31 и чл. 34, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси, чл. 14, ал. 1, 2 и 3 от Закона за общинската собственост и чл. 19, ал. 1, 2 и 3 от Наредбата за общинската собственост, обявява конкурс с предмет: „Отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се на територията на район „Нови Искър“, актуван с АОС № 4270/22.04.2019 г., а именно самостоятелен обект – обособено помещение за търговска дейност с идентификатор 00357.5348.1265.7.5 с площ от 4,20 кв. м в едноетажна сграда с идентификатор 00357.5348.1265.7 с площ от 173 кв. м, разположена в поземлен имот с идентификатор 00357.5348.1265 с площ от 2178 кв. м по КККР на гр. Нови Искър, попадащ в УПИ I – за жилищно строителство и обществено обслужване от кв. 62 по действащия регулационен план на гр. Нови Искър, кв. "Курило". Административен адрес: гр. Нови Искър, ул. „Искърско дефиле“ № 257.

- Началната конкурсна наемна цена, определена от сертифициран оценител, сключил Рамков договор със Столична община е в размер на 38,00 лв. месечно без вкл. ДДС;

- Специфично конкурсно условие: за търговска дейност;

- Закупуване на конкурсна документация и подаване на офертни предложения от фронтофиса на Столична община – район „Нови Искър“, намиращ се в гр. Нови Искър, ул. „Искърско дефиле“ №121 (сградата на XXXI Meдицински център), цена: 60,00 лв. с вкл. ДДС, в срок – всеки работен ден от 09.11.2020 г. до 09.12.2020 г. от 08:30 ч. до 17:00 ч. включително;

- Депозитът за участие в конкурса е в размер на 100,00 лв. и се внася в срока за подаване на офертни предложения по сметка на район „Нови Искър“– IBAN: BG63 SOMB 9130 3324 9045 01, BIC: SOMB BGSF, Общинска банка АД или на касата на района.

Конкурсът ще се проведе на 10.12.2020 г. от 10:30 часа в заседателната зала на Столична община – район „Нови Искър“, с адрес: гр. Нови Искър, ул. „Искърско дефиле“ № 121 (XXXI – MЦ), ет. 3.

При подадена една оферта или при неподаване на оферта конкурсът ще бъде продължен с 15 (петнадесет) календарни дни.

Обявата е публикувана на сайта на СО: www.sofia.bg, на сайта на Столична община – район „Нови Искър“: www.novi-iskar.bg, в един национален ежедневник – вестник „24 часа“, на видно място в сградата на СО, както и на таблото за поставяне на съобщения в административната сграда на район „Нови Искър“.  

За информация: тел: 02/991 7635. Лице за контакт: Юлия Демир, юрисконсулт.

 

 

 

11.11.2020