Район Нови Искър обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 5 години на помещения

Столична община - район „Нови Искър” в изпълнение на Заповед № СОА17-РД-98-30/06.07.2017 г. на Кмета на Столична община, на основание чл. 44, ал.1, т.1 и т.7, чл.46, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.30, ал.1, чл.31 и чл.34, ал.1 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси, чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост и чл.13 от Наредбата за общинската собственост, обявява конкурс с предмет: „Отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на имоти – публична общинска собственост, находящи се на територията на район Нови Искър”, описани по позиции, изброени по – долу:

1. Помещение за лекарски кабинет с площ от 56,42 кв.м. и 10,50 кв.м. прилежащи идеални части, разположено в едноетажна сграда (здравно заведение) с идентификатор 44224.5806.147.2, находяща се в УПИ XII – административна сграда, селсъвет в кв.23 по регулационния план на с. Локорско, актуван с Акт за общинска собственост №3889/26.06.2014 г. Началната конкурсна наемна цена за имота е в размер на 145.00 (сто четиридесет и пет) лева месечно без включен ДДС.

2. Помещение за лекарски кабинет с манипулационна с площ от 22,85 кв.м. и 6,50 кв.м. прилежащи идеални части, разположено в двуетажна сграда с идентификатор 57011.5548.212.1, находяща се в УПИ II в кв.21 по регулационния план на с. Подгумер, актуван с Акт за общинска собственост №3118/19.03.2013 г.
Началната конкурсна наемна цена за имота е в размер на 66.00 (шестдесет и шест) лева месечно без включен ДДС.

3. Помещение за лекарски кабинет с манипулационна с площ от 21,78 кв.м. и 6,00 кв.м. прилежащи идеални части, разположено в едноетажна сграда (здравна служба) с идентификатор 48393.4988.921.2, застроена върху 116 кв.м., попадаща в УПИ IV в кв.13 по регулационния план на с. Mировяне, актуван с Акт за общинска собственост №3163/21.05.2013 г. Началната конкурсна наемна цена за имота е в размер на 86.00 (осемдесет и шест) лева месечно без включен ДДС.

4. Помещение за лекарски кабинет с манипулационна с площ от 50,26 кв.м. и 7,16 кв.м. прилежащи идеални части, разположено в триетажна сграда (здравна служба) с идентификатор 21662.4820.343.2.1, находяща се в УПИ II  „За административна сграда“ в кв.22 по регулационния план на с. Доброславци, актуван с Акт за общинска собственост №2974/26.09.2012 г.
Началната конкурсна наемна цена за имота е в размер на 153.00 (сто и петдесет и три) лева месечно без включен ДДС.

5. Помещение за стоматологичен кабинет с площ от 22,95 кв.м. и 3,26 кв.м. прилежащи идеални части, разположено в триетажна сграда с идентификатор 21662.4820.343.2.1, находящ се в УПИ II „За административна сграда“ в кв.22 по регулационния план на с. Доброславци, актуван с Акт за общинска собственост №2974/26.02.2012 г.
Началната конкурсна наемна цена за имота е в размер на 69.00 (сто и петдесет и три) лева месечно без включен ДДС.

6. Помещение за лекарски кабинет с площ от 21,55 кв.м. и 3,25 кв.м. прилежащи идеални части, разположено в двуетажна сграда с идентификатор 29430.4705.650.6, находяща се в УПИ VII в кв.17 по регулационния план на с. Житен, актуван с Акт за общинска собственост №3809/13.02.2014 г.
Началната конкурсна наемна цена за имота е в размер на 60.00 (шестдесет) лева месечно без включен ДДС.

- Закупуване на конкурсна документация от Фронт – офиса на  Столична община-район „Нови Искър”, намиращ се в гр. Нови Искър, ул. „Искърско дефиле” № 123, цена: 60,00 лв. с включен ДДС,

- Срок за закупуване на конкурсна документация и подаване на оферти – всеки работен ден от 21.07.2017 г. до 21.08.2017 г. от 08:30 ч. до 17:00 ч. включително от Фронт - офиса на Столична община - район „Нови Искър”, намиращ се в гр. Нови Искър, ул.„Искърско дефиле” № 123.

- Депозит за участие в конкурса в размер на 100,00 лв. се внася в срока за подаване на офертни предложения по сметка на район „Нови Искър”, IBAN: BG63SOMB91303324904501, BIC: SOMBBGSF, Общинска банка АД, гр.София, клон „Денкоглу”, № 28 или на касата на района.

Конкурсът ще се проведе на 22.08.2017 г. от 10:30 часа в Ритуалната зала на Столична община - район „Нови Искър”, с адрес: гр. Нови Искър, ул. „Искърско дефиле” № 123.

При подадена една оферта или при неподаване на оферта, конкурсът ще бъде продължен с 15 (петнадесет) календарни дни.

Обявата е публикувана на сайта на СО: www.sofia.bg, на сайта на Столична община – район „Нови Искър”: www.novi-iskar.bg, в един национален ежедневник - в. „Стандарт” ,на таблото за съобщения в административната сграда на Столична община - район „Нови Искър”, кметство Локорско, кметство Подгумер, кметство Mировяне, кметство Доброславци и кметство Житен.

За информация: отдел „УОСЖФРКТД”, Столична община - район „Нови Искър”,                
тел: 02/9917333.

 

21.07.2017