Район Нови Искър удължава конкурс за отдаване под наем на помещение за лекарски кабинет - с. Чепинци

Столична община - район „Нови Искър” в изпълнение на Заповед № СОА16-РД-98-74/15.08.2016г. на кмета на Столична община, на основание чл.30, ал.3 и чл.31 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси, чл.14, ал.1 и ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.19, ал.1 от Наредбата за общинската собственост, чл.44, ал.1, т.1 и ал.2, чл.46, ал.1, т.3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, удължава конкурс с предмет: „Отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на нежилищен имот - частна общинска собственост, представляващ помещение за лекарски кабинет с площ 20,70 кв.м. и 7,30 кв.м. ид.ч., разположени на втори етаж в триетажна сграда – кметство, с идентификатор 80409.5994.423.3, намиращ се в УПИ IX - за обществен център КОО и озеленяване, кв. 44, с. Чепинци, АОС № 2995/07.11.2012 г."

Начална конкурсна наемна цена: 114,00 лв. месечно, без ДДС. 

Закупуване на конкурсна документация: от Фронтофиса на Столична община - район „Нови Искър”, намиращ се в гр. Нови Искър, ул. „Искърско дефиле” № 123, цена: 60,00 лв. с включен ДДС

Срок за закупуване и подаване на конкурсната документация: всеки работен ден от 06.10.2016 г. до 21.10.2016 г. включително от 08.30 ч. до 17.00 ч. от Фронтофиса на Столична община - район „Нови Искър”, намиращ се в гр. Нови Искър, ул.„Искърско дефиле” № 123. 

Гаранция за участие в конкурса в размер на 100,00 лв. се внася в срока за подаване на офертни предложения по сметка на район „Нови Искър”, IBAN: BG63SOMB91303324904501, BIC: SOMBBGSF, Общинска банка АД,гр.София, клон „Денкоглу” № 28 или на касата на района. 

Конкурсът ще се проведе на 24.10.2016 г. от 10:30 часа в Ритуалната зала на Столична община - район „Нови Искър”, с адрес: гр. Нови Искър, ул. „Искърско дефиле” № 123. 

Обявата е публикувана на сайта на СО: www.sofia.bg, на сайта на Столична община - район „Нови Искър”: http://www.novi-iskar.bg/ , в един национален ежедневник - в. „Монитор”, на таблото за съобщения в административната сграда на Столична община - район „Нови Искър” и в кметство Чепинци. 

За информация: отдел „УОСЖФРКТД”, Столична община - район „Нови Искър”, тел: 02/9917333

06.10.2016