Район Нови Искър удължава провеждане на конкурс за отдаване под наем на реална част от поземлен имот в с. Доброславци

Район „Нови Искър” - СО на основание чл. 31, ал. 2 вр. с ал. 1 и ал. 3, чл. 30, ал. 1 от НУРПТК, в изпълнение на Заповед № СОА16-РД-98-14/04.04.2016 г. на Кмета на Столична община удължава провеждане на конкурс с предмет: „Отдаване под наем за срок от 10 години на част от свободен недвижим имот –  частна общинска собственост, представляващ реална част от поземлен имот с идентификатор 21662.4819.668, с площ от 10 кв.м., целият с площ 1827 кв.м., акт за общинска собственост № 3933/18.09.2014 г., попадащ в УПИ IV от кв.12 по плана на гр. Нови Искър, с. Доброславци.

Място и срок за закупуване на конкурсна документация и срок за подаване на офертни предложения: от 19.05.2016 г. до 02.06.2016 г. включително, всеки работен ден в рамките на удълженият срок, от 08:30 - 17:00 часа. 

Цена на конкурсната документация: 60,00 (шестдесет) лв. с вкл. ДДС 

Размер на гаранцията за участие: 100,00 (сто) лв., внесени в касата на района или по банкова сметка IBAN: BG63SOMB91303324904501, BIC: SOMBBGSF, Общинска банка АД, клон „Денкоглу” № 28, срок за внасяне - от 19.05.2016 г. до 02.06.2016 г. включително. 

Дата на провеждане на конкурса: 03.06.2016 г., от 10:00 часа, Ритуална зала на район „Нови Искър” - СО, гр. Нови Искър, ул. „Искърско дефиле” № 123. 

Адрес и телефон на организатора: район „Нови Искър“, гр. Нови Искър, ул. „Искърско дефиле” № 123, отдел „УОСЖФРКТД”, тел: 991-73-33. 

Обявата за удължаване на конкурса е публикувана на електронната страница на СО - www.sofia.bg и на район „Нови Искър” - www.novi-iskar.bg, както и на таблото за съобщения в сградата на районна администрация „Нови Искър” и кметство с. Доброславци.

19.05.2016