Район Нови Искър обявява конкурс за отдаване под наем на терен с площ 250 кв.м. - с. Кътина

Столична община - район „Нови Искър” в изпълнение на Заповед № СОА16-РД09-859/18.05.2016 г. на кмета на Столична община, на основание чл. 30, ал. 3 и чл. 31 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси, чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 19, ал. 1 от Наредбата за общинската собственост, чл. 44, ал. 1, т. 1 и ал. 2, чл. 46, ал. 1, т. 3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация обявява конкурс с предмет: „Отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на свободен нежилищен имот - частна общинска собственост, представляващ терен с площ 250 (двеста и петдесет) кв.м. с разположена в него полусъборена сграда с идентификатор 41010.4913.73.3 по плана на с. Кътина, район „Нови Искър", акт за общинска собственост № 2948/12.09.2012 г. 

Начална конкурсна наемна цена: 44,00 лв. месечно без ДДС. 

Закупуване на конкурсна документация от Фронт-офиса на Столична община - район „Нови Искър", намиращ се в гр. Нови Искър, ул. „Искърско дефиле" № 123, цена: 60,00 лв. с включен ДДС. 

Срок за закупуване и подаване на конкурсната документация - всеки работен ден от 07.06.2016 г. до 07.07.2016 г. от 08.30 ч. до 17.00 ч. включително от Фронт-офиса на Столична община - район „Нови Искър”; намиращ се в гр. Нови Искър, ул.„Искърско дефиле" № 123. 

Депозит за участие в конкурса в размер на 100,00 лв. се внася в срока за подаване на офертни предложения по сметка на район „Нови Искър”, IBAN: BG63SOMB91303324904501, BIC: SOMBBGSF, Общинска банка АД, гр.София, клон „Денкоглу”, № 28 или на касата на района. 

Конкурсът ще се проведе на 08.07.2016 г. от 10:30 часа в Ритуалната зала на Столична община - район „Нови Искър”, с адрес: гр. Нови Искър, ул. „Искърско дефиле” № 123. При подадена една оферта или при неподаване на оферта, конкурса ще бъде продължен с 15 календарни дни. 

Обявата е публикувана на сайта на СО: www.sofia.bg, на сайта на Столична община - район „Нови Искър”: www.novi-iskar.bg, в един национален ежедневник - в. „Новинар” на таблото за съобщения в административната сграда на Столична община - район „Нови Искър” и кметство Кътина. 

За информация: отдел „УОСЖФРКТД”, Столична община-район „Нови Искър”, тел:02/9917333.

07.06.2016