Район Нови Искър обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 10 години на терени за разполагане на преместваеми търговски обекти

Столична община - район „Нови Искър” в изпълнение на Решение № 354 по протокол № 15, т. 18 от 19.05.2016 г. на Столичен общински съвет, на основание чл. 14, ал. 7 от ЗОС, чл. 1, т. 2, чл. 30, ал. 1 и чл. 31 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на СОС, на основание чл. 13 от Наредбата за общинската собственост, чл. 3, ал. 1 от НПОРИМДЕРДТСО и в изпълнение на заповед № СОА16-РД 98-40/06.06.2016 г. на кмета на Столична община, обявява конкурс с предмет: „За участие и провеждане на конкурс за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на части от имоти - публична общинска собственост, представляващи терени за разполагане на преместваеми търговски обекти на територията на СО - район „Нови Искър" по одобрени от гл. архитект на Столична община схеми на район „Нови Искър”, по схеми и начални месечни наемни цени, подробно изброени по- долу. 

1.Схема № 1 - за разполагане на 7 (седем) броя преместваеми обекти, попадащи в УПИ III - за ресторант, магазини и администрация, кв.198, по действащия регулационен план на гр. Нови Искър, кв. Кумарица, пл.„Свети Дух”, АОС № 2956/2012 год. 

Позиция № 1. Павилион - унифициран тип, специфично конкурсно условие: преместваем търговски обект за продажба на кафе - 9 кв.м. 
- Начална конкурсна цена - 5.00 лв./кв.м. без ДДС. 

Позиция № 2. Павилион - унифициран тип, специфично конкурсно условие: преместваем търговски обект за продажба на закуски - 9 кв.м. 
- Начална наемна цена - 5.00 лв./кв.м. без ДДС.

Позиция № 3. Павилион - унифициран тип, специфично конкурсно условие: преместваем търговски обект за продажба на промишлени стоки - 9 кв.м. 
- Начална конкурсна цена - 5.00 лв./кв.м. без ДДС. 

Позиция № 4. Павилион - унифициран тип, специфично конкурсно условие: преместваем търговски обект за продажба на закуски - 9 кв.м. 
- Начална конкурсна цена - 5.00 лв./кв.м. без ДДС. 

Позиция № 5. Павилион - унифициран тип, специфично конкурсно условие: преместваем търговски обект за продажба на промишлени стоки - 9 кв.м. 
- Начална конкурсна цена - 5.00 лв./кв.м. без ДДС. 

Позиция № 6. Павилион - унифициран тип, специфично конкурсно условие: преместваем търговски обект за услуги - 9 кв.м. 
- Начална конкурсна цена - 5.00 лв./кв.м. без ДДС. 

Позиция № 7. Павилион - унифициран тип, специфично конкурсно условие: преместваем търговски обект за услуги - 9 кв.м. 
- Начална конкурсна цена - 5.00 лв./кв.м. без ДДС. 

2. Схема № 2 - за разполагане на 5 (пет) броя преместваеми обекти, попадащи между кв. 55 и кв. 40 по действащия регулационен план на гр. Нови Искър, кв. Курило. 

Позиция № 1. Павилион - унифициран тип, специфично конкурсно условие: преместваем търговски обект за продажба на дребни стоки - 6 кв.м. 
- Начална конкурсна цена - 4.00 лв/кв.м. без ДДС.

Позиция № 2. Павилион - унифициран тип, специфично конкурсно условие: преместваем търговски обект за продажба на дребни стоки - 6 кв.м. 
- Начална конкурсна цена - 4.00 лв./кв.м. без ДДС. 

Позиция № 3. Павилион - унифициран тип, специфично конкурсно условие: преместваем търговски обект за продажба на дребни стоки - 6 кв.м. 
- Начална конкурсна цена - 4.00 лв./кв.м. без ДДС. 

Позиция № 4. Павилион - унифициран тип, специфично конкурсно условие: преместваем търговски обект за продажба на дребни стоки - 6 кв.м. 
- Начална конкурсна цена — 4.00 лв./кв.м. без ДДС. 

Позиция № 5. Павилион - унифициран тип, специфично конкурсно условие: преместваем търговски обект за продажба на дребни стоки - 6 кв.м. 
- Начална конкурсна цена - 4.00 лв./кв.м. без ДДС. 

3. Схема № 3 - за разполагане на 1 (един) брой преместваем обект, попадащ срещу кв. 137, УПИ I - за читалище и млад. клуб, по действащия регулационен план на гр. Нови Искър, кв. Гниляне, АОС № 3180/02.07.2013 год. 

Позиция № 1. Павилион - унифициран тип, специфично конкурсно условие: преместваем търговски обект за продажба на дребни стоки - 6 кв.м. 
- Начална конкурсна цена - 4.00 лв./кв.м. без ДДС. 

4. Схема № 4 - за разполагане на 2 (два) броя преместваеми обекти, попадащи в улична регулация - тротоар, до кв. 13, с. Мировяне. 

Позиция № 1. Павилион - унифициран тип, специфично конкурсно условие: преместваем търговски обект за продажба на дребни стоки - 6 кв.м. 
- Начална конкурсна цена - 4.00 лв./кв.м. без ДДС. 

Позиция № 2. Павилион - унифициран тип, специфично конкурсно условие: преместваем търговски обект за продажба на дребни стоки - 6 кв.м. 
- Начална конкурсна цена - 4.00 лв./кв.м. без ДДС. 

5. Схема № 5 — за разполагане на 1 (един) брой преместваем обект, попадащ в улична регулация - тротоар, пред УПИ X- за коо и трафопост, кв.18, с. Негован, ул. „Борис Найденов". 

Позиция № 1. Павилион - унифициран тип, специфично конкурсно условие: преместваем търговски обект за продажба на промишлени стоки - 9 кв.м, 
- Начална конкурсна цена - 4.00 лв./кв.м. без ДДС. 

6. Схема № 6 - за разполагане на 1 (един) брой преместваем обект, попадащ пред УПИ I - за кафе сладкарница, автомивка, авто - мото клуб, битови помещения към стадиона и спортно игрище, кв. 28, по действащия регулационен план на с. Подгумер, ул. „Спортист" и ул. „Тополите". 

Позиция № 1. Павилион - унифициран тип, специфично конкурсно условие: преместваем търговски обект за продажба на промишлени стоки - 9 кв.м. 
- Начална конкурсна цена - 4.00 лв./кв.м. без ДДС. 

7. Схема № 7 - за разполагане на 2 (два) броя преместваеми обекти, попадащи в улична регулация - тротоар, до кв. 27 за озеленяване, с. Локорско. 

Позиция № 1. Павилион - унифициран тип, специфично конкурсно условие: преместваем търговски обект за продажба на промишлени стоки - 9 кв.м. 
- Начална конкурсна цена - 5.00 лв./кв.м. без ДДС. 

Позиция № 2. Павилион - унифициран тип, специфично конкурсно условие: преместваем търговски обект за продажба на промишлени стоки - 9 кв.м. 
- Начална конкурсна цена - 5.00 лв./кв.м. без ДДС. 

8. Схема № 8 — за разполагане на 1 (един) брой преместваем обект, попадащ в улична регулация - тротоар, пред УПИ X- за магазини, сгнс, поща, здравен пункт е аптека и озеленяване, кв. 8, с. Войняговци.

Позиция № 1. Павилион - унифициран тип, специфично конкурсно условие: преместваем търговски обект за продажба на дребни стоки - 3.3 кв.м. 
- Начална конкурсна цена - 5.00 лв./кв.м. без ДДС. 

Закупуване на конкурсна документация от Фронт-офиса на Столична община - район „Нови Искър", намираш, се в гр. Нови Искър, ул. „Искърско дефиле" № 123, цена: 120,00 лв. с включен ДДС. 

Срок за закупуване и подаване на конкурсната документация: всеки работен ден от 29.07.2016 г. до 29.08.2016 г. от 08.30 ч. до 17.00 ч. включително от Фронт-офиса на Столична община - район „Нови Искър"; намиращ се в гр. Нови Искър, ул.„Искърско дефиле" № 123. 

Депозит за участие в конкурса в размер на 120,00 лв. се внася в срока за подаване на офертни предложения по сметка на район „Нови Искър", IBAN: BG63SOMB91303324904501, BIC: SOMBBGSF, Общинска банка АД, гр.София, клон „Денкоглу", № 28 или на касата на района. 

Конкурсът ще се проведе на 30.08.2016 г. от 10:30 часа в Ритуалната зала на Столична община - район „Нови Искър", с адрес: гр. Нови Искър, ул. „Искърско дефиле" № 123. При подадена една оферта или при неподаване на оферта за съответната позиция, конкурса ще бъде продължен с 15 календарни дни. 

Обявата е публикувана на сайта на Столична община: www.sofia.bg, на сайта на Столична община - район „Нови Искър": www.novi-iskar.bg, в един национален ежедневник- в. „Стандарт" и на таблото за съобщения в административната сграда на Столична община- район „Нови Искър". 

За информация: отдел „УОСЖФРКТД", Столична община-район „Нови Искър", тел:02/9917333

29.07.2016