Район Нови Искър обявява конкурси за отдаване под наем за срок от 3 години на помещения за организиране на ученическото столово хранене в училищни сгради в гр. Нови Искър – кв. Курило и кв. Кумарица, с. Негован и с. Чепинци

Столична община – район „Нови Искър“ в изпълнение на Решение № 256 по Протокол № 81 от 14.05.2015 г. на Столичен общински съвет, на основание чл. 31 във връзка с чл. 52 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на Столичен общински съвет и чл. 44, ал. 1,т. 1 и ал. 2 от ЗМСМА и в изпълнение на заповед № СОА16-РД09-1048/27.07.2016 г. на кмета на Столична община, обявява конкурси с предмет: „Отдаване под наем за срок от 3 (три) години на недвижими имоти, помещения публична общинска собственост, за организиране на ученическото столово хранене в училищни сгради в гр. Нови Искър – кв. Курило и кв. Кумарица, с. Негован и с. Чепинци – район "Нови Искър“, по помещения и начални месечни наемни цени, подробно изброени по-долу. 

1. Помещение за търговска дейност с площ 176.00 кв.м., разположено на първи етаж в сградата на 170 СУ „Васил Левски“, с идентификатор 00357.5345.208.2, находяща се в УПИ II, от кв. 26 по регулационния план на гр. Нови Искър, АОС №2943/07.08.12 г. Предмет на дейност - търговска. 
- Начална конкурсна цена: 71.00 лв. месечно без ДДС 

2. Помещение за търговска дейност с площ от 67.00 кв.м., разположено в сградата на 171 ОУ „Стоил Попов“, с идентификатор 00357.5361.280, находяща се в УПИ I, от кв. 232 по регулационния план на гр. Нови Искър, АОС №2958/18.09.12 г. Предмет на дейност - търговска. 
- Начална конкурсна цена: 27.00 лв. месечно без ДДС 

3. Помещение за търговска дейност с площ от 15.00 кв.м., находящо се в сградата на 176 ОУ „Кирил и Методий“, с идентификатор 51250.5713.96.1, находяща се в УПИ I, от кв. 33 по регулационния план на с. Негован, АОС №2980/15.10.12 г. Предмет на дейност - търговска. 
- Начална конкурсна цена: 7.00 лв. месечно без ДДС 

4. Помещение за търговска дейност с площ от 10.00 кв.м., разположено в двуетажна сграда на 160 ОУ „Кирил и Методий“, с идентификатор 80409.5995.473, находяща се в УПИ I, от кв. 59 по регулационния план на с. Чепинци, АОС №3853/29.04.14 г. Предмет на дейност - търговска. 
- Начална конкурсна цена: 5.00 лв. месечно без ДДС

Цена на конкурсната документация: 50 лв. (петдесет лева) с включен ДДС. 

Закупуване на конкурсната документация от Фронт-офиса на Столична община – район „Нови Искър“, намиращ се в гр. Нови Искър, ул. “Искърско дефиле“ № 123. 

Срок за закупуване и подаване на конкурсната документация: всеки работен ден от 12.08.2016 г. до 12.09.2016 г. от 8:30 ч. до 17:00 ч. включително. 

Конкурсът ще се проведе на 13.09.2016 г. от 10:30 ч. в сградата на район „Нови Искър“, находяща се в гр. Нови Искър, ул. „Искърско дефиле“ № 123. 

В случай че в първоначално обявения срок не постъпят оферти или е постъпила само една оферта, срокът за подаване на офертите ще бъде продължен с 15 (петнадесет) календарни дни. 

Гаранция за участие в конкурса в размер на 50 лв. (петдесет лева) с ДДС се внася в срока за подаване на офертни предложения по сметка на район „Нови Искър“, IBAN: BG63 SOMB 91303324904501, BIC: SOMBBGSF, Общинска банка АД, гр.София, клон Денкоглу № 28 или на касата на района. 

Обявата е публикувана на сайта на Столична община: www.sofia.bg, на сайта на Столична община – район „Нови Искър”: www.novi-iskar.bg, в един национален ежедневник – в. „Стандарт“ и на таблото за съобщения в административната сграда на Столична община- район „Нови Искър“. 

За информация: отдел „УОСЖФРКТД“, Столична община – район „Нови Искър“, телефон 02/9917333

12.08.2016