Район Нови Искър обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 10 години на помещение за лекарски кабинет - с. Чепинци

Столична община - район „Нови Искър” в изпълнение на Заповед № СОА16-РД-98-74/15.08.2016 г. на кмета на Столична община, на основание чл. 30, ал. 3 и чл. 31 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси, чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 19, ал. 1 от Наредбата за общинската собственост, чл. 44, ал. 1, т. 1 и ал. 2, чл. 46, ал. 1, т. 3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, обявява конкурс с предмет: „Отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на нежилищен имот - частна общинска собственост, представляващ помещение за лекарски кабинет с площ 20,70 кв.м. и 7,30 кв.м. ид.ч., разположени на втори етаж в триетажна сграда – кметство, с идентификатор 80409.5994.423.3, намиращ се в УПИ IX - за обществен център КОО и озеленяване, кв. 44, с. Чепинци, АОС № 2995/07.11.2012 г. 

Начална конкурсна наемна цена: 114,00 лв. месечно, без ДДС. 

Закупуване на конкурсна документация от Фронт-офиса на Столична община-район „Нови Искър”, намиращ се в гр. Нови Искър, ул. „Искърско дефиле” № 123, цена: 60,00 лв. с включен ДДС, 

Срок за закупуване и подаване на конкурсната документация: всеки работен ден от 29.08.2016 г. до 29.09.2016 г. включително от 08.30 ч. до 17.00 ч. от Фронт-офиса на Столична община - район „Нови Искър”, намиращ се в гр. Нови Искър, ул.„Искърско дефиле” № 123. 

Гаранция за участие в конкурса в размер на 100,00 лв. се внася в срока за подаване на офертни предложения по сметка на район „Нови Искър”, IBAN: BG63SOMB91303324904501, BIC: SOMBBGSF, Общинска банка АД, гр.София, клон „Денкоглу” № 28 или на касата на района. 

Конкурсът ще се проведе на 30.09.2016 г. от 10:30 часа в Ритуалната зала на Столична община - район „Нови Искър”, с адрес: гр. Нови Искър, ул. „Искърско дефиле” № 123. 

При подадена една оферта или при неподаване на оферта, конкурсът ще бъде продължен с 15 календарни дни. 

Обявата е публикувана на сайта на СО: www.sofia.bg, на сайта на Столична община - район „Нови Искър”: www.novi-iskar.bg, в един национален ежедневник - в. „Стандарт”, на таблото за съобщения в административната сграда на Столична община - район „Нови Искър” и в кметство Чепинци. 

За информация: отдел „УОСЖФРКТД”, Столична община - район „Нови Искър”, тел: 02/9917333

29.08.2016