Район Нови Искър обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 5 години на земеделски земи от ОПФ, находящи се в землищата на с. Чепинци и с. Кубратово

Столична община - район „Нови Искър” в изпълнение на Заповед № СОА17-РД09-682/13.07.2017 г. на кмета на Столична община, на основание чл. 30, ал. 1 и чл. 31 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси, чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 19, ал. 1 от Наредбата за общинската собственост, чл. 44, ал. 1, т. 1 и ал. 2, чл. 46, ал. 1, т .3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,
 

Обявява конкурс с предмет:  „Отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на земеделски земи от ОПФ на район „Нови Искър“ – частна общинска собственост, находящи се в землищата на с. Чепинци и с. Кубратово, по позиции подробно изброени по-долу.

Позиция 1. - поземлен имот с идентификатор 40436.5398.55, номер по предходен план 031055, находящ се в землището на с.Кубратово, м. „Църна бара“, целият с площ 193,019 дка, АОС № 4038/13.08.2015г., начин на трайно ползване – нива, категория – VII.

Позиция 2. - поземлен имот с идентификатор 80409.4672.1, номер по предходен план 070001,  находящ се в землището на с.Чепинци, м. „Пенков гьол“,  целият с площ 61,354 дка, АОС № 1980/28.06.1999г., начин на трайно ползване – нива, категория – VI.

Позиция 3. - поземлен имот с идентификатор 80409.4673.1, номер по предходен план 069001,  находящ се в землището на  с. Чепинци, м. „Пенков гьол“, целият с площ 74,566 дка, АОС № 1979/28.06.1999г., начин на трайно ползване – нива, категория – VI.

Позиция 4. - поземлен имот с идентификатор 80409.4670.1, номер по предходен план 072001,  находящ се в землището на с.Чепинци, м. „Пенков гьол“, целият с площ 47,578 дка,  АОС № 3903/30.07.2014г., начин на трайно ползване – нива, категория – VI.

Позиция 5. - поземлен имот с идентификатор 80409.4671.1, номер по предходен план 071001, находящ се в землището на с.Чепинци, м. „Пенков гьол“, целият с площ 57,242 дка, АОС № 3904/30.07.2014г., начин на трайно ползване – нива, категория – VI.

Позиция 6. - поземлен имот с идентификатор 80409.4667.1, номер по предходен план 075001, находящ се в землището на с.Чепинци, м. „Пенков гьол“, целият с площ 38,657 дка, АОС № 3838/14.04.2014г., начин на трайно ползване – нива, категория – VI.

Позиция 7. - поземлен имот с идентификатор 80409.4668.1, номер по предходен план 074001, находящ се в землището на с.Чепинци, м. „Пенков гьол“, целият с площ 47,148 дка, АОС № 3839/14.04.2014г., начин на трайно ползване – нива, категория – VI.

Позиция 8. - поземлен имот с идентификатор 80409.4669.1, номер по предходен план 073001, находящ се в землището на с.Чепинци, м. „Пенков гьол“, целият с площ 48,103 дка, АОС № 3837/14.04.2014г., начин на трайно ползване – нива, категория – VI.Начална конкурсна цена: 40лв. /дек. за една година, съгласно Заповед № РД46-158/30.03.2017г. на Министъра на земеделието и храните.

Закупуване на конкурсна документация от Фронт – офиса на  Столична община - район „Нови Искър”, намиращ се в гр. Нови Искър, ул. „Искърско дефиле” № 123, цена: 60,00 лв. с включен ДДС,

Срок за закупуване на конкурсната  документация и подаване на офертни предложения – всеки работен ден от 24.07.2017г. до 24.08.2017г. включително  от 08.30 ч. до 17.00 ч.  от Фронт-офиса на Столична община-район „Нови Искър”,  намиращ се в гр. Нови Искър, ул.„Искърско дефиле” № 123.


Гаранция  за участие в конкурса в размер на 100,00 лв. се внася в срока за подаване на офертни предложения по сметка на район „Нови Искър”,  IBAN: BG63SOMB91303324904501, BIC: SOMBBGSF, Общинска банка АД,гр.София, клон „Денкоглу” № 28 или на касата на района.

Конкурсът ще се проведе на 25.08.2017г. от 10:30 часа в Ритуалната зала на Столична община- район „Нови Искър”, с адрес: гр. Нови Искър, ул. „Искърско дефиле” № 123.

При подадена една оферта или при неподаване на оферта, конкурсът ще бъде удължен с 15 календарни дни.

Обявата е публикувана на сайта на СО: www.sofia.bg, на сайта на Столична община - район„Нови Искър”: www.novi-iskar.bg, в един национален ежедневник- в. „Стандарт”,  на таблото за съобщения в административната сграда на Столична община- район „Нови Искър”,в  кметство Чепинци и кметство Кубратово.

За информация: отдел „УОСЖФРКТД”, Столична община-район „Нови Искър”,  тел: 02/9917333

24.07.2017