Район "Надежда" удължава срока за приемане на конкурсни документи за отдаване под наем на свободен нежилищен имот, общинска собственост, намиращ се в ж.к. „Надежда 4 част“

На основание чл. 31, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на СОС, във връзка със Заповед № СОА16-РД98-73/15.08.2016 г. на кмета на Столична община, чл. 46, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА и във връзка с Протокол №1/31.05.2019 г. на комисия, назначена със Заповед № РНД19-РД56-153/31.05.2019 г. на кмета на район „Надежда“ и Заповед № РНД19-РД56-154/31.05.2019 г. на кмета на район „Надежда“ за удължаване на срока:                  

 

1. Удължава се срокът за приемане на конкурсни документи за свободен нежилищен имот, общинска собственост до 17,00 ч. на 17.06.2019 г. (включително), както следва:

Недвижим имот (помещение), частна общинска собственост – самостоятелен обект, в сграда с идентификатор 68134.1384.2038.4.108, АОС 2563/11.01.2016 г., намиращ се в ж.к. „Надежда 4 част“, бл. 461, вх. Б, ет. 1, обект 108 с площ 28,28 кв. м – с предназначение – за услуги.

2. Място за закупуване на конкурсната документация: СО – район "Надежда", гр. София, ул. "Кирил Дрангов”, № 55, стая 101 – каса до 17,00 ч. на 17.06.2019 г. (включително).

3. Цена на конкурсната документация: 60,00 (шестдесет0 лв. с включено ДДС.

4. Размер на гаранцията за участие: 100,00 (сто) лв.

5. Офертните предложения се приемат в сградата на СО – район „Надежда”, ул. "Кирил Дрангов" № 55, етаж 1 –фронтофис, срок на подаване до 17,00 ч. на 17.06.2019 г. (включително).

6. Конкурсът ще се проведе в сградата на район „Надежда”, гр. София, ул. "Кирил Дрангов" № 55 от 10,00 часа на 18.06.2019 г. в заседателната зала.

7. Адрес и телефон на организатора: гр.София, район "Надежда", ул. "Кирил Дрангов" № 55, стая 116, тел: 495-11-39;60;61.

8. Оглед  на общинския имот, предмет на конкурса, може да бъде извършен всеки работен ден от 08,30 до 16,30 ч.

03.06.2019