Район Надежда удължава срока за приемане на конкурсни документи за отдаване под наем на едноетажна сграда с предназначение за търговска дейност с нехранителни стоки

СО - район „Надежда“, на основание чл. 31, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на СОС, във връзка със заповед № СОА16-РД09-621/10.03.2016 г. на Кмета на Столична община, Протокол № 1/04.05.2016 г. на комисия назначена със заповед № РНД16-РД-98-3/04.05.2016 г. на Кмета на район Надежда и заповед № РНД16-РД-98-4/04.05.2016 г. на Кмета на район „Надежда“ за удължаване на срока за прием на конкурсни документи и във връзка чл. 46, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА.

1. Удължава се срока за приемане на конкурсни документи за отдаване под наем както следва:

1.1. Недвижим имот – частна общинска собственост – едноетажна сграда находяща се ж.к. Надежда -1 част, кв. 130, м. „Надежда 1а и 1б“ по действащ регулационен план с идентификатор 68134.1386.517.8., АОС 2166/10.02.2015 г. с площ 27 кв.м. – с предназначение извършване на търговска дейност с нехранителни стоки. 
Начална наемна цена 68,00 лв. / месечно без ДДС

2. Място за закупуване на конкурсната документация: СО - район "Надежда", гр. София, ул. "Кирил Дрангов”, № 55, стая 101 каса до 19.05.2016 г. (включително) от 08,30 ч. до 16,30 ч.

3. Цена на конкурсната документация: 60,00 (шестдесет) лв. с включено ДДС.

4. Размер на гаранцията за участие: 100,00 (сто) лв.

5. Офертните предложения се приемат в сградата на СО - район „Надежда”, ул. Кирил Дрангов 55, етаж 1, фронт офис, срок на подаване до 19.05.2016 г. (включително) до 16,30 ч.

6. Конкурсът ще се проведе в сградата на район „Надежда”, гр. София, ул. Кирил Дрангов 55, от 10,00 часа на 20.05.2016 г. в заседателната зала.

7. Адрес и телефон на организатора: гр.София, район Надежда, ул. Кирил Дрангов 55, стая 116, тел: 495-11-39, 60, 61

8. Оглед на имота предмет на конкурса може да бъде извършен всеки работен ден от 08,30 до 16,30 ч.
04.05.2016