Район „Надежда“ удължава срока за приемане на конкурсни документи за части от имот – публична общинска собственост, със специфично конкурсно условие – за пощенски услуги

 

СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН „НАДЕЖДА”  
гр.  София – 1220, ул. „Кирил Дрангов” № 55, тел. 02/495-11-39, 60, 61, факс: 02/837-64-65
www.so-nadejda.com; е-mail: info@so-nadejda.com

 

На основание чл. 31, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на СОС, във връзка със Заповед № СОА19-РД98-33/06.08.2019 г. на кмета на Столична община, чл. 46, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА, и във връзка с Протокол № 1/27.09.2019 г. на комисия, назначена със Заповед № РНД19-РД56-297/27.09.2019 г. на кмета на район „Надежда“ и Заповед № РНД19-РД56-298/27.09.2019 г. на кмета на район „Надежда“ за удължаване на срока.                  
1. Удължава се  срокът за приемане на конкурсни документи за части от имот – публична  общинска собственост, до 17;00 ч. на 14.10.2019 г. (включително), както следва:
1.1. Помещение с площ 16 кв. м, находящо се в сграда – публична общинска собственост, в гр. София,  СО – район „Надежда“, бул. "Рожен" № 61, актувана с АОС № 127/17.03.1997 г., с идентификатор 68134.1371.2022.6, цялата с площ 261 кв. м, като сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 68134.1371.2022 – със специфично конкурсно условие – За пощенски услуги.
Начална  наемна цена 58,00 лв./месечно  без ДДС.
Отдаване под наем на  имот (помещение), публична общинска собственост, за срок от 10 (десет) години.
2. Място за закупуване на конкурсната документация: СО – район "Надежда", гр. София, ул. "Кирил Дрангов” № 55, стая 101 – каса  до 14.10.2019 г. (включително) от 08:30 ч. до 17:00 ч. всеки работен ден.
3. Цена на конкурсната документация е 60,00 (шестдесет) лв. с включено ДДС.
4.  Гаранцията за участие в конкурса – 100,00 (сто) лв.
5. Конкурсни документи се подават в сградата на СО – район „Надежда”, ул. „Кирил Дрангов“ № 55, етаж 1, фронтофис, срок на подаване   до 14.10.2019 г. (включително) от 08:30 ч. до 17:00 ч.
6. Обявата за конкурса е публикувана в електронната страница на СО, сайта на район „Надежда”  и  на информационното табло в сградата на район "Надежда".
7. Оглед на общинския имот предмет на конкурса може да бъде извършен всеки работен ден от 08:30 до 17:00 часа.
8. Конкурсът ще се проведе на 15.10.2019 г. от 10:00 ч. в сградата на район „Надежда”, гр. София, ул. "Кирил Драгов" № 55, етаж 3.
За информация: 024951139, 60, 61 – РКТД. 

27.09.2019