Район „Надежда“ удължава срока за приемане на документи относно конкурс за отдаване под наем на части от поземлен имот – публична общинска собственост, за поставяне на 10 бр. преместваеми обекти (павилиони)

 

СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН „НАДЕЖДА” 

гр.  София – 1220, ул. „Кирил Дрангов” № 55, тел. 02/495-11-39, 60, 61, факс: 02/837-64-65

www.so-nadejda.com; е-mail: info@so- nadejda.com

 

 

На основание чл. 31, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на СОС, във връзка със Заповед № СОА19-РД98-24/30.07.2019 г. на кмета на Столична община, чл. 46, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА, и във връзка с Протокол № 1/25.09.2019 г. на комисия, назначена със Заповед № РНД19-РД56-291/25.09.2019 г. на кмета на район „Надежда“ и Заповед № РНД19-РД56-293/25.09.2019 г. на кмета на район „Надежда“ за удължаване на срока                  

Удължава се срока за приемане на конкурсни документи, както следва:

1. Отдаване под наем за срок до започване на реализирането на предвидените по ОУП/ПУП, но не повече от 5 (пет) години, части от поземлен имот – публична общинска собственост, находящ се в гр. София, СО – район „Надежда, бул. “Рожен“, с идентификатор 68134.1374.2009, целият с площ 13 320 кв. м, попадащ в улична регулация – тротоар на бул. „Рожен“, между о.т.42 – о.т.3а – о.т.3, съгласно ПУП на местност „Складова зона "Илиянци" – "Връбница“ за поставяне на 10 (десет) броя преместваеми обекти (павилиони)  съгласно одобрена от главния архитект на Столична община схема № 14, а именно:

1.1. Павилион № 21 – преместваем обект, с площ 12 кв. м,  със специфично конкурсно условие – за нехранителни стоки

1.2. Павилион № 22 – преместваем обект, с площ 12 кв. м,  със специфично конкурсно условие – за нехранителни стоки

1.3. Павилион № 23 – преместваем обект, с площ 12 кв.,м,  със специфично конкурсно условиеза нехранителни стоки

1.4. Павилион № 24 – преместваем обект, с площ 12 кв. м,  със специфично конкурсно условие – за нехранителни стоки  

1.5. Павилион № 25 – преместваем обект, с площ 12 кв. м,  със специфично конкурсно условие – за нехранителни стоки.

1.6. Павилион № 26 – преместваем обект, с площ 12 кв. м,  със специфично конкурсно условие – за нехранителни стоки

1.7. Павилион № 27 – преместваем обект, с площ 12 кв. м,  със специфично конкурсно условие – за нехранителни стоки

1.8. Павилион № 28 – преместваем обект, с площ 12 кв. м,  със специфично конкурсно условие – за нехранителни стоки

1.9. Павилион № 29 – преместваем обект, с площ 12 кв. м,  със специфично конкурсно условие – за нехранителни стоки

1.10. Павилион № 30 – преместваем обект, с площ 12 кв. м,  със специфично конкурсно условие – за нехранителни стоки.

НАЧАЛНА МЕСЕЧНА КОНКУРСНА НАЕМНА ЦЕНА:

  • По т. 1.1. – 42,00 лв. (четиридесет и два лева) без включено ДДС

  • По т. 1.2. – 42,00 лв. (четиридесет и два лева) без включено ДДС

  • По т. 1.3. – 42,00 лв. (четиридесет и два лева) без включено ДДС

  • По т. 1.4. – 42,00 лв. (четиридесет и два лева) без включено ДДС

  • По т. 1.5. – 42,00 лв. (четиридесет и два лева) без включено ДДС

  • По т. 1.6. – 42,00 лв. (четиридесет и два лева) без включено ДДС

  • По т. 1.7. – 42,00 лв. (четиридесет и два лева) без включено ДДС

  • По т. 1.8. – 42,00 лв. (четиридесет и два лева) без включено ДДС

  • По т. 1.9. – 42,00 лв. (четиридесет и два лева) без включено ДДС

  • По т. 1.10. – 42,00 лв. (четиридесет и два лева) без включено ДДС.

 

2. Място за закупуване на конкурсната документация: СО – район "Надежда", гр. София, ул. "Кирил Дрангов” 55, стая 101 – каса  до 10.10.2019 г. (включително) от 08,30 ч. до 17,00 ч. всеки работен ден.

3. Цена на конкурсната документация е 60,00 (шестдесет) лв. с включено ДДС.

4. Гаранцията за участие в конкурса – 100,00 (сто) лв.

5. Конкурсни документи се подават в сградата на СО – район „Надежда”, ул. „Кирил Дрангов“ 55, етаж 1, фронтофис, срок на подаване  – до 10.10.2019 г. (включително) от 08,30 ч. до 17,00 ч.

6. Обявата за конкурса е публикувана в електронната страница на СО, сайта на район „Надежда” и на информационното табло в сградата на район "Надежда".

7. Оглед на общинският имот, предмет на конкурса, може да бъде извършен всеки работен ден от 08,30 до 17,00 часа.

8. Конкурсът ще се проведе на 11.10.2019 г. от 10,00 ч. в сградата на район „Надежда”, гр. София, ул. "Кирил Драгов" № 55, етаж 3.

За информация: 024951139,60,61 – РКТД.            

 

 

 

26.09.2019