Район „Надежда“ удължава срока за приемане на конкурсни документи за свободни нежилищни имоти, публична общинска собственост

На основание чл. 31, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на СОС, във връзка със Заповед №СОА19-РД09-319/07.03.2019 г. на кмета на Столична община, чл. 46, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА, и във връзка с Протокол № 1/04.07.2019 г. на комисия, назначена със Заповед № РНД19-РД56-182/03.07.2019 г. на кмета на район „Надежда“ се удължава срока за приемане на конкурсни документи за свободни нежилищни имоти, публична общинска собственост, до 17,00 ч. на 19.07.2019 г. включително, както следва:

1. Отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на обособени части от имот – публична общинска собственост, актуван с АОС № 2796/09.06.2016 г., находящ се в гр. София, СО – район „Надежда“, ж.к. „Надежда 4 ч.“, ул. „Ген. Никола Жеков“ и ул. „Търговска“, представляващ поземлен имот с идентификатор 68134.1384.2069, с площ 579 кв. м, попадащ в УПИ І – за училище, от кв. 278, местност „Момкова махала“, за разполагане на временни (преместваеми) обекти – павилиони,  съгласно одобрена от главния архитект на Столична община схема № 10,11 и 12, а именно:

1.1. Терен с площ 12 кв. м, за разполагане на павилион № 4 със специфично конкурсно условие – за нехранителни стоки.

1.2. Терен с площ 12 кв. м, за разполагане на павилион № 5 със специфично конкурсно условие – за нехранителни стоки.

1.3. Терен с площ 12 кв. м, за разполагане на павилион № 6 със специфично конкурсно условие – за нехранителни стоки.

1.4. Терен с площ 24 кв. м, за разполагане на павилион № 11 със специфично конкурсно условие – за нехранителни стоки. 

1.5. Терен с площ 24 кв. м, за разполагане на павилион № 12 със специфично конкурсно условие – за нехранителни стоки.

1.7. Терен с площ 24 кв. м, за разполагане на павилион № 14 със специфично конкурсно условие – за нехранителни стоки.

Едно лице може да кандидатства за една или повече обособени позиции.

СРОК ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ: За срок от 5 (пет) години.

НАЕМНА ЦЕНА:

- По т. 1.1. – 42,00 лв. (3,50 лв./кв. м) без ДДС
- По т. 1.2. – 42,00 лв. (3,50 лв./кв. м) без ДДС
- По т. 1.3. – 42,00 лв. (3,50 лв./кв. м) без ДДС
- По т. 1.4. – 72,00 лв. (3,00 лв./кв. м) без ДДС
- По т. 1.5. – 72,00 лв. (3,00 лв./кв. м) без ДДС
- По т. 1.7. – 72,00 лв. (3,00 лв./кв. м) без ДДС.

2. Място за закупуване на конкурсната документация: СО – район "Надежда", гр. София, ул. "Кирил Дрангов” № 55, стая 101, каса,  до 17,00 ч. на 19.07.2019 г. (включително).

3. Цена на конкурсната документация: 60,00 (шестдесет) лв. с включено ДДС.

4. Размер на гаранцията за участие – 100,00 (сто) лв.

5. Офертните предложения се приемат в сградата на СО – район „Надежда”, ул. "Кирил Дрангов" 55, етаж 1, фронтофис, срок на подаване: до 17,00 ч. на 19.07.2019 г. (включително).

6. Конкурсът ще се проведе в сградата на район „Надежда”, гр. София, ул. "Кирил Дрангов" № 55, от 10,00 часа на 22.07.2019 г. в заседателната зала.

7. Адрес и телефон на организатора: гр. София, район "Надежда", ул. "Кирил Дрангов" 55, стая 116, тел: 02 495-11-39,60,61.

8. Оглед  на общинския имот, предмет на конкурса, може да бъде извършен всеки работен ден от 08,30 до 16,30 ч.

За информация: 02 495 11 39,60,61 – РКТД.

 

05.07.2019