Район Надежда удължава конкурс за отдаване под наем за срок до 10 години на терени по схеми № 2 и № 11 за разполагане на преместваеми обекти

СО район „Надежда“,на основание чл.31, ал.2 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на СОС, във връзка със заповед № СОА16-РД98-83/25.10.2016 г. на Кмета на Столична община, Протокол № 1 /15.08.2017г. на комисия назначена със заповед №РД17-РД56-170/15.08.2017г. на Кмета на район Надежда  и  заповед № РНД17-РД56-171/15.08.2017г. на Кмета на район „Надежда“ за удължаване на срока за прием на конкурсни документи и във връзка  чл.46, ал.1, т.12 от ЗМСМА.

1. Удължава се  срока за приемане на конкурсни документи за отдаване под наем за срок до 10 години на имоти (терени) - публична общинска собственост, находящи се на територията на район „Надежда”, за разполагане на преместваеми обекти с площ 6 кв.м. по схеми №2 и №11, одобрени от главния архитект на Столична община, на основание  чл.1 т.2 ,чл.30 ал.1 и чл.31 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на СОС и чл. 14, ал.7 от ЗОС, във връзка с решение № 662 по протокол № 21, т.27 от 16.09.2016г. на Столичен общински съвет и  заповед № СОА16-РД98-83/25.10.2016 г. на Кмета на Столична община,   по позиции както следва:

1.1. Схема №2 – за поставяне на преместваеми обекти ж.к. Надежда – 1 част, ул. „Христо Силянов“ / до баничарница Никай/.

1.1. Павилион  №3 – със специфично конкурсно условие – за храни и напитки.

Начална конкурсна наемна цена за 1 кв.м. за обекта е 3,00 /три/ лв.

1.2. Схема №11 – за поставяне на преместваеми обекти ж.к. Надежда – 4 част, ул. „Търговска“ / до 102 ОУ/.

1.2. Павилион  №9 – със специфично конкурсно условие – за услуги.

Начална конкурсна наемна цена за 1 кв.м. за обекта е 3,00 /три/ лв.

2. Място за закупуване на конкурсната документация - СО- район "Надежда", гр. София ул."Кирил Дрангов” №55, стая 101 до 17,00 ч. на 31.08.2017г. /включително/.

3. Цена на конкурсната документация е 60 /шестдесет/ лева с включено ДДС.

4. Гаранция за участие в конкурса – 100 / сто/ лева.

5. Офертните предложения се приемат в сградата на СО район „Надежда“ ул. „Кирил Дрангов“ № 55, етаж 1 – фронт офис, срок за подаване до до 17,00 ч. на 31.08.2017г. /включително/.

6. Конкурсът ще се проведе в сградата на СО район „Надежда“, ул. „Кирил Дрангов“ № 55 от 10,00 часа на 01.09.2017 г. в заседателна зала.

7. Адрес и телефон на организатора: гр. София, район „Надежда“, ул. „Кирил Дрангов“ № 55, стая 116, тел.: 495-11-39,60,60.

8. Оглед на терените, предмет на конкурса, може да бъде извършен всеки работен ден от 08,30 ч. до 17,00 ч.

За информация: 02 495 11 39,60,61- РКТД

16.08.2017