Район "Надежда" открива процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок до реализиране на предвиденото по ПУП мероприятие, на свободни нежилищни имоти, терени публична общинска собственост

 

СТОЛИЧНА ОБЩИНА  РАЙОН „ НАДЕЖДА” 

гр.  София – 1220, ул. „Кирил Дрангов” № 55, тел. 02/495-11-39, факс: 02/837-64-65

www.so-nadejda.com; е-mail: info@so-nadejda.com

 

1. Открива процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок до реализиране на предвиденото по ПУП мероприятие, на свободни нежилищни имоти, терени публична общинска собственост, находящи се на територията на район „Надежда”, на основание  чл. 30, ал. 3 и чл. 31, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на СОС и чл. 14,  ал. 2, ал. 7 от ЗОС, чл. 55 от ЗУТ, чл. 13 ал. 1 и ал. 4 от Наредбата за общинската собственост, чл. 30, ал. 1 от Наредбата за преместваемите обекти, за рекламните, информационните и монументално-декоративните елементи и за рекламната дейност на територията на Столична община (НПОРИМДЕРДТСО) във връзка със Заповед № СОА19-РД98-17/22.04.2019 г. на кмета на Столична община, както следва:

1.1. Реална част с площ с 268 кв. м (в това число открита площ 178 кв. м и покрита площ 90 кв. м) от поземлен имот –публична общинска собственост, находящ се в гр. София, СО – район „Надежда“, бул. “Рожен“ №8, АОС №3211/11.07.2018 г., с идентификатор 68134.1380.102, целият с площ 331 кв. м, по кадастрална карта, кв. 12 по действащ регулационен план на м. “НПЗ Военна рампа-запад“, за поставяне на един брой преместваем обект № 1 съгласно схема № 57, одобрена от главния архитект на София, за срок от 5 (пет) години.

- Начална месечна конкурсна наемна цена – 520,20 (петстотин и двадесет лева и двадесет стотинки) без ДДС;

- Специфично конкурсно условие – за пункт за автокозметика.

1.2. Реална част с площ 261 кв. м от поземлен имот – публична общинска собственост, находящ се в гр. София, СО – район „Надежда“, бул. “Рожен“ № 10, АОС № 3214/11.07.2018 г., с идентификатор 68134.1380.101, целият с площ 322 кв. м, за срок до започване на реализирането на предвидените мероприятия по ОУП/ПУП, но не повече от 10 (десет) години.

- Начална месечна конкурсна наемна цена – 260,00 (двеста и шестдесет лева) без ДДС;

- Специфично конкурсно условие – за открит паркинг.

2. Място за закупуване на конкурсната документация: СО – район "Надежда", гр. София, ул. "Кирил Дрангов”, № 55, стая 101 от 08,30 до 17,00 ч. от 09.05.2019 г. до 10.06.2019 г. (включително).

3. Цена на конкурсната документация: 60 (шестдесет) лева с включено ДДС.

4. Гаранция за участие в конкурса – 100 (сто) лева.

5. Конкурсни документи се подават в сградата на СО – район „Надежда“, ул. „Кирил Дрангов“ № 55, етаж 1 – фронтофис, срок за подаване от 09.05.2019 г. до 10.06.2019 г. (включително) от 08,30 ч. до 17,00 ч.

6. Обявата за конкурса е публикувана в електронната страница на СО, сайта на район „Надежда“, информационното табло в сградата на район „Надежда“, ул. „Кирил Дрангов“ № 55 – 1 етаж, и в един национален ежедневник.

7. Оглед на общинските имоти може да бъде извършен всеки работен ден от 09.05.2019 г. до 10.06.2019 г. (включително) от 08,30 ч. до 17,00 ч.

8. Конкурсът ще се проведе на 11.06.2019 г. от 10,00 часа в сградата на СО – район „Надежда“ , ул. „Кирил Дрангов“ № 55 – етаж 3 – заседателна зала.

9. В случай че в първоначално обявения срок не постъпят оферти или е постъпила само една оферта, срокът за подаване на оферти да бъде продължен с 15 дни.

10. За информация: 02 495 11 39,60,61 – РКТД.

09.05.2019