Район "Надежда" открива процедура за провеждане на конкурс за отдаване под наем на недвижими имоти, находящи се на територията на район „Надежда”, ж.к. „Надежда 4" между, ул. „Марко Лерински“ и ул. „Братя Шкорпил“ срещу бл. 462

Столична община

район "Надежда"

1. Открива процедура за провеждане на конкурс за отдаване под наем за срок до започване на реализирането на предвидените мероприятия по ПУП/ОУП на СО за срок до 10 години на недвижими имоти, терени – частна общинска собственост, находящи се на територията на район „Надежда”, ж.к. „Надежда 4" между, ул. „Марко Лерински“ и ул. „Братя Шкорпил“ срещу бл. 462 на основание  чл. 30 ал. 3 и чл. 31 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на СОС и чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от ЗОС, във връзка с Заповед № СОА18-РД09-463/10.05.2018 г. на кмета на Столична община,  както следва:

1. Незастроени ПИ с общо отдавана площ 2 448 кв. м, както следва:

1.1. Незастроен ПИ с идентификатор 68134.1384.2162 с площ 1 059 кв. м съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-48/12.12.2011 г. на изпълнителния директор на АГКК, представляващ УПИ ІІІ за жс от кв. 47а, м. ж.к. „Надежда 4“, по действащия регулационен план, одобрен с Решение №  342 по Протокол № 83/11.06.2015 г. на СОС, актуван с Акт за частна общинска собственост № 3091/07.09.2017 г.;

1.2.  Незастроен ПИ с идентификатор 68134.1384.2163 с площ 155 кв. м съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-48/12.12.2011 г. на изпълнителния директор на АГКК, представляващ УПИ ІХ за ТП от кв. 47а, м. ж.к. „Надежда 4“, по действащия регулационен план, одобрен с Решение № 342 по Протокол № 83/11.06.2015 г. на СОС, актуван с Акт за частна общинска собственост № 3092/07.09.2017 г.;

1.3. Незастроен ПИ с идентификатор 68134.1384.2108 с площ 1 234 кв. м по действащия регулационен план, одобрен с Решение № 342 по Протокол № 83/11.06.2015 г. на СОС, съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-48/12.12.2011 г. на изпълнителния директор на АГКК, представляващ УПИ ІІ за жс от кв. 47а, м. „Станке Димитров“, по действащия регулационен план, одобрен с Решение № 342 по Протокол № 83/11.06.2015 г. на СОС, актуван с Акт за частна общинска собственост № 2045/04.02.2013 г.;

- Начална  конкурсна месечна  наемна цена 759,00 (седемстотин петдесет и девет) лв. без ДДС                          

2. Място за закупуване на конкурсната документация – СО – район "Надежда", гр. София ул. "Кирил Дрангов” № 55, стая 101 от 08,30 до 17,00 ч. от 23.05.2018 г. до 22.06.2018 г. (включително).

3. Цена на конкурсната документация   е 60 (шестдесет) лева с включено ДДС.

4. Гаранция за участие в конкурса – 100 (сто) лева.

5. Конкурсни документи се подават в сградата на СО район „Надежда“ ул. „Кирил Дрангов“ № 55, етаж 1 – фронтофис, срок за подаване от 23.05.2018 г. до 22.06.2018 г. (включително) от 08,30 ч. до 17,00 ч.

6. Обявата за конкурса е публикувана  в електронната  страница на СО, сайта на район „Надежда“, информационното табло в сградата на район „Надежда“  ул. „Кирил Дрангов“ № 55 – 1 етаж и в един национален ежедневник.

7. Оглед на общинския имот може да бъде извършен всеки работен ден от 23.05.2018 г. до 22.06.2018 г. (включително) от 08,30 ч. до 17,00 ч.

8. Конкурсът ще се проведе на 25.06.2018 г. от 10,00 часа в сградата на СО район „Надежда“ , ул. „Кирил Дрангов“ № 55 етаж 3 – заседателна зала.

9. В случай че в първоначално обявения срок  не постъпят оферти или е постъпила само  една оферта, срокът за подаване на оферти да бъде продължен с 15  дни.

За информация : 02 495 11 39,60,61- РКТД.

 

23.05.2018