Район "Надежда" обявява удължаване на срока за приемане на конкурсни документи за свободен нежилищен имот, общинска собственост, находящ се в ж.к. „Надежда 4“

На основание чл. 31, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на СОС, във връзка със Заповед № СОА19-РД09-1042/30.07.2019 г. на кмета на Столична община, чл. 46, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА и във връзка с Протокол № 1/13.09.2019 г. на комисия, назначена със Заповед № РНД19-РД56-274/13.09.2019 г. на кмета на район „Надежда“ и Заповед №РНД19-РД56-279/13.09.2019 г. на кмета на район „Надежда“ за удължаване на срока.                  

1. Удължава се срокът за приемане на конкурсни документи за свободен нежилищен имот, общинска собственост, до 17:00 ч. на 30.09.2019 г. (включително), както следва:

1.1. Свободен нежилищен имот (терен) – частна общинска собственост – попадащ в УПИ V870,872, кв. 82, с идентификатор 68134.1384.2241, АОС 3286/07.02.2019 г., находящ се в ж.к. „Надежда 4“, ул. “Марко Лерински“ № 33 с площ 419 кв. м, със специфично конкурсно условие – обслужваща дейност.

Начална конкурсна месечна наемна цена 168,00 (сто шестдесет и осем) лева без ДДС.

2. Място за закупуване на конкурсната документация: СО – район "Надежда", гр. София, ул. "Кирил Дрангов”, № 55, стая 101, каса, до 17;00 ч. на 30.09.2019 г. (включително).

3. Цена на конкурсната документация: 60,00 (шестдесет) лв. с включено ДДС.

4. Размер на гаранцията за участие – 100,00 (сто) лв.

5. Офертните предложения се приемат в сградата на СО – район „Надежда”, ул. „Кирил Дрангов“ 55, етаж 1, фронтофис, срок на подаване – до 17:00 ч. на 30.09.2019 г. (включително).

6. Конкурсът ще се проведе в сградата на район „Надежда”, гр. София, ул. „Кирил Дрангов“ 55, от 10:00 часа на 01.10.2019 г. в заседателната зала.

7. Адрес и телефон на организатора: гр. София, район "Надежда", ул. „Кирил Дрангов“ 55, стая 116, тел: 495-11-39,60,61.

8. Оглед  на общинския имот, предмет на конкурса, може да бъде извършен всеки работен ден от 08:30 до 16:30 ч.

13.09.2019