Район "Надежда" обявява публично оповестен конкурс за самостоятелен обект, находящ се на бул. „Ломско шосе“ № 79, на първи етаж в двуетажна сграда, заедно с пристройка към него, със специфично конкурсно условие – за търговска дейност

 

СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН „НАДЕЖДА”  

гр. София, 1220, ул. „Кирил Дрангов” № 55, тел. 02/495-11-40, факс: 02/837-64-65

www.so-nadejda.com; е-mail: info@so-nadejda.com

 

            На  основание  чл. 31, ал. 2 и ал. 3  от Наредба за  реда и условията  за провеждане на търгове и конкурси на СОС, във връзка със Заповед № СОА21-РД09-2836/14.12.2021 г. на кмета на Столична община и чл. 46, ал. 1, и т. 12 от ЗМСМА:

            1. Обявява процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за срок до вземане на решение от компетентните органи за реализиране на предвиденото по ПУП мероприятие, но не повече от 5 (пет) години на имот – частна общинска собственост:

            1.1. Самостоятелен обект, находящ се в гр. София, р-н "Надежда", бул. „Ломско шосе“ № 79, с идентификатор 68134.1386.700.1.1., с площ 64 кв. м, находящ се на първи етаж в двуетажна сграда с АОС №3240/30.10.2018 г., заедно с пристройка към него, с идентификатор 68134.1386.700.2, с площ 13 кв. м.

            Специфично конкурсно условие –  за търговска дейност.

            Наемна цена: Началната конкурсна наемна цена е 822,00 (осемстотин двадесет и два) лева без ДДС и е определена в Заповед СОА21-РД09-2836/14.12.2021 г.  на кмета на Столична община.

            2. Място за закупуване на конкурсната документация – СО – район "Надежда", гр. София, ул."Кирил Дрангов” № 55, стая № 101 – КАСА, от 14.01.2022 до 14.02.2022 г. (включително) от 08:30 ч. до 17:00 ч. всеки работен ден.

            3. Цена на конкурсната документация е 60,00 (шестдесет) лв. с включено ДДС.

            4. Гаранцията за участие в конкурса – 100,00 (сто) лв.

            5. Конкурсни документи се подават в сградата на СО – район „Надежда”, ул. „Кирил Дрангов“ 55, етаж 1, фронтофис – деловодство, до 14.02.2022 г. (включително) от 08:30 ч. до 17:00 ч.

            6. Обявата за конкурса е публикувана в електронната страница на СО, сайта на район „Надежда” и е обявена на информационното табло в сградата на район "Надежда".

            7. Оглед на общинския имот, предмет на конкурса, може да бъде извършен всеки работен ден от 08:30 до 17:00 часа.

            8. Конкурсът ще се проведе на 15.02.2022 г. от 10:00 ч. в сградата на район „Надежда”, гр. София, ул. "Кирил Драгов" № 55, етаж 3.

            9. В случай че в първоначално обявения срок не постъпят оферти или е постъпила само една оферта, срокът за подаване на оферти ще бъде продължен с 15 (петнадесет) дни.

 

За информация: 024951139,60 - РКТД.     

 

14.01.2022