Район "Надежда" обявява провеждане на публично оповестен конкурс за реални части от имоти – публична общинска собственост, за разполагане на вендинг автомати

 

СТОЛИЧНА ОБЩИНА РАЙОН „НАДЕЖДА”

гр. София – 1220, ул. „Кирил Дрангов” № 55, тел. 02/495-11-40, факс: 02/837-64-65

www.so-nadejda.com; е-mail: info@so- nadejda.com

 

Обявява провеждане на публично оповестен конкурс  по реда на чл. 34 от Наредбата за реда и условията за провеждане на търгове и конкурси на територията на СО, на основание чл. 1, т. 2, чл. 30, ал. 1 и чл. 31, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Наредбата за реда и условията за провеждане на търгове и конкурси на СОС, чл. 14, ал. 7 във връзка с ал. 2 от ЗОС, чл. 13, ал. 1 и ал. 4 от Наредбата за общинската собственост и във връзка със Заповед № СОА19-РД98-31/05.08.2019 г. на кмета на Столична община и чл. 46, ал. 1, т. 3 и т. 12 от ЗМСМА, както следва:

1. Отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на реални части от имоти – публична общинска собственост, находящи се на територията на СО – район „Надежда“, за разполагане на  вендинг автомати 60/60, а именно:

1.1. Реални части от имот – публична общинска собственост, актуван с АОС № 2429/24.07.2015 г. на СО – район „Надежда“, находящ се в гр. София, СО – район „Надежда“, ул. „Кирил Дрангов“ № 55, представляващи част от помещение (главно фоайе) с площ 0,36 (нула цяло тридесет и шест) кв. м, на първи етаж на триетажна административна сграда с идентификатор 68134.1386.2675.1, цялата с площ 386 кв. м, разположена в поземлен имот с идентификатор 68134.1386.2675 с площ 1 923 кв.м., попадащ в УПИ ІІ – за общ. обслужване, кв. 78а, м. „Надежда 1а и 1б“, със специфично конкурсно условие – за разполагане на един брой вендинг автомат.

1.2. Реални части от имот – публична общинска собственост, актуван с АОС № 2868/26.09.2016 г. на СО – район „Надежда“, находящ се в гр. София, СО – район „Надежда“, ул. „Траен мир“ № 1, представляващи част от помещение (главно фоайе) с площ 0,36 (нула цяло тридесет и шест) кв. м, на първи етаж в двуетажна административна сграда с идентификатор 68134.1383.2217.1, цялата с площ 256 кв. м, разположена в поземлен имот с идентификатор 68134.1383.2217 с площ 523 кв. м, попадащ в УПИ VІІ – за адм. сграда, кв. 220, м. „Надежда 2а и 2б“, със специфично конкурсно условие – за разполагане на един брой вендинг автомат.

НАЧАЛНА МЕСЕЧНА КОНКУРСНА НАЕМНА ЦЕНА:

  • по т. 1.1. – 65,00 (шестдесет и пет) лева без ДДС;

  • по т. 1.2. – 65,00 (шестдесет и пет) лева без ДДС.

2. Място за закупуване на конкурсната документация – СО – район "Надежда", гр. София, ул. "Кирил Дрангов” 55, стая – 101 каса от 26.08.2019 г. до 25.09.2019 г. (включително) от 08,30 ч. до 17,00 ч. всеки работен ден.

3. Цена на конкурсната документация е 60,00 (шестдесет) лв. с включено ДДС.

4. Гаранцията за участие в конкурса100,00 (сто) лв.

5. Конкурсни документи се подават в сградата на СО – район „Надежда”, ул. „Кирил Дрангов“ 55, етаж 1, фронтофис, срок на подаване  от 26.08.2019 г. до 25.09.2019 г. (включително) от 08,30 ч. до 17,00 ч.

6. Обявата за конкурса е публикувана в електронната страница на СО, сайта на район „Надежда” и един национален ежедневник и е обявена на информационното табло в сградата на район "Надежда".

7. Оглед на общинският имот, предмет на конкурса, може да бъде извършен всеки работен ден от 08,30 до 17,00 часа.

8. Конкурсът ще се проведе на 26.09.2019 г. от 10,00 ч. в сградата на район „Надежда”, гр. София, ул. "Кирил Драгов" № 55, етаж 3.

9. В случай че в първоначално обявения срок не постъпят оферти или е постъпила само една оферта, срокът за подаване на оферти ще бъде продължен с 15 (петнадесет) дни.

За информация: 024951139, 60, 61 – РКТД.   

26.08.2019