Район "Надежда" обявява провеждане на публично оповестен конкурс за помещение, находящо се в сграда – публична общинска собственост, на бул. "Рожен" № 61 – със специфично конкурсно условие – за пощенски услуги

СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН „НАДЕЖДА”

гр. София – 1220, ул. „Кирил Дрангов” № 55, тел. 02/495-11-40, факс: 02/837-64-65

www.so-nadejda.com; е-mail: info@so- nadejda.com

 

Обявява провеждане на публично оповестен конкурс по реда на чл. 34 от Наредбата за реда и условията за провеждане на търгове и конкурси на територията на СО, на основание чл. 1, т. 2, чл. 30, ал. 1 и чл. 31, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Наредбата за реда и условията за провеждане на търгове и конкурси на СОС, чл. 14, ал. 7 във връзка с ал. 2 от ЗОС, чл. 13, ал. 1 и ал. 4 от Наредбата за общинската собственост и във връзка със Заповед № СОА19-РД98-33/06.08.2019 г. на кмета на Столична община и чл. 46, ал. 1, т. 3 и т. 12 от ЗМСМА, както следва:

1. Помещение с площ 16 кв. м, находящо се в сграда – публична общинска собственост, в гр. София, СО – район „Надежда“, бул. "Рожен" № 61, актувана с АОС № 127/17.03.1997 г., с идентификатор 68134.1371.2022.6, цялата с площ 261 кв. м, като сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 68134.1371.2022 – със специфично конкурсно условие – за пощенски услуги.

Начална  наемна цена 58,00 лв. (месечно без ДДС).

Отдаване под наем на  имот (помещение), публична общинска собственост, за срок от 10 (десет) години.

2. Място за закупуване на конкурсната документация: СО – район "Надежда", гр. София, ул. "Кирил Дрангов” 55, стая 101 – каса, от 27.08.2019 г. до 26.09.2019 г. (включително) от 08,30 ч. до 17,00 ч. всеки работен ден.

3. Цена на конкурсната документация е 60,00 (шестдесет) лв. с включено ДДС.

4. Гаранцията за участие в конкурса100,00 (сто) лв.

5. Конкурсни документи се подават в сградата на СО – район „Надежда”, ул. „Кирил Дрангов“ 55, етаж 1, фронтофис, срок на подаване  от 27.08.2019 г. до 26.09.2019 г. (включително) от 08,30 ч. до 17,00 ч.

6. Обявата за конкурса е публикувана в електронната страница на СО, сайта на район „Надежда” и един национален ежедневник и е обявена на информационното табло в сградата на район "Надежда".

7. Оглед на общинския имот, предмет на конкурса, може да бъде извършен всеки работен ден от 08,30 до 17,00 часа.

8. Конкурсът ще се проведе на 27.09.2019 г. от 10,00 ч. в сградата на район „Надежда”, гр. София, ул. "Кирил Драгов" № 55, етаж 3.

9. В случай че в първоначално обявения срок не постъпят оферти или е постъпила само една оферта, срокът за подаване на оферти ще бъде продължен с 15 (петнадесет) дни.

За информация: 024951139,60,61 – РКТД.    

27.08.2019