Район "Надежда" обявява провеждане на публично оповестен конкурс за части от поземлен имот – публична общинска собственост – 10 (десет) броя преместваеми обекти (павилиони), попадащи в улична регулация – тротоар на бул. „Рожен“

СТОЛИЧНА ОБЩИНА РАЙОН „НАДЕЖДА”

гр. София – 1220, ул. „Кирил Дрангов” № 55, тел. 02/495-11-40, факс: 02/837-64-65

www.so-nadejda.comе-mail: info@so- nadejda.com

Обявява провеждане на публично оповестен конкурс по реда на чл. 30, ал. 1 във връзка с чл. 31, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Наредбата на Столичен общински съвет за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси, чл. 14, ал. 7 във връзка с ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 13, ал. 1 и ал. 4 от Наредбата за общинската собственост, чл. 55 и чл. 56, ал. 1 от ЗУТ, чл. 3 и чл. 30, ал. 1 от Наредба за преместваемите обекти, за рекламните, информационните и монументално-декоративните елементи и за рекламната дейност на територията на Столична община (НПОРИМДЕРДТСО), във връзка със Заповед № СОА19-РД98-24/30.07.2019 г. на кмета на Столична община и чл. 46, ал. 1, т. 3 и т. 12 от ЗМСМА, както следва:

1. Отдаване под наем за срок до започване на реализирането на предвидените по ОУП/ПУП, но не повече от 5 (пет) години на части от поземлен имот – публична общинска собственост, находящ се в гр. София, СО – район „Надежда", бул. “Рожен“, с идентификатор 68134.1374.2009, целият с площ 13 320 кв. м, попадащ в улична регулация – тротоар на бул. „Рожен“ между о.т. 42 – о.т. 3а – о.т. 3, съгласно ПУП на местност „Складова зона "Илиянци" –"Връбница“, за поставяне на 10 (десет) броя преместваеми обекти (павилиони) съгласно одобрена от главния архитект на Столична община схема № 14, а именно:

1.1.  Павилион № 21 – преместваем обект с площ 12 кв. м, със специфично конкурсно условие – за нехранителни стоки.

1.2. Павилион № 22 – преместваем обект с площ 12 кв. м, със специфично конкурсно условие – за нехранителни стоки.

1.3. Павилион № 23 – преместваем обект с площ 12 кв. м, със специфично конкурсно условие – за нехранителни стоки.

1.4. Павилион № 24 – преместваем обект с площ 12 кв. м, със специфично конкурсно условие – за нехранителни стоки. 

1.5. Павилион № 25 – преместваем обект с площ 12 кв. м, със специфично конкурсно условие – за нехранителни стоки.

1.6. Павилион № 26 – преместваем обект с площ 12 кв. м, със специфично конкурсно условие – за нехранителни стоки.

1.7. Павилион № 27 – преместваем обект с площ 12 кв. м, със специфично конкурсно условие – за нехранителни стоки.

1.8. Павилион № 28 – преместваем обект с площ 12 кв. м, със специфично конкурсно условие – за нехранителни стоки.

1.9. Павилион № 29 – преместваем обект с площ 12 кв. м, със специфично конкурсно условие – за нехранителни стоки.

1.10. Павилион № 30 – преместваем обект с площ 12 кв. м, със специфично конкурсно условие – за нехранителни стоки.

НАЧАЛНА МЕСЕЧНА КОНКУРСНА НАЕМНА ЦЕНА:

- По т. 1.1. – 42,00 лв. (четиридесет и два лева) без включено ДДС

- По т. 1.2. – 42,00 лв. (четиридесет и два лева) без включено ДДС

- По т. 1.3. – 42,00 лв. (четиридесет и два лева) без включено ДДС

- По т. 1.4. – 42,00 лв. (четиридесет и два лева) без включено ДДС

- По т. 1.5. – 42,00 лв. (четиридесет и два лева) без включено ДДС

- По т. 1.6. – 42,00 лв. (четиридесет и два лева) без включено ДДС

- По т. 1.7. – 42,00 лв. (четиридесет и два лева) без включено ДДС

- По т. 1.8. – 42,00 лв. (четиридесет и два лева) без включено ДДС

- По т. 1.9. – 42,00 лв. (четиридесет и два лева) без включено ДДС

- По т. 1.10. – 42,00 лв. (четиридесет и два лева) без включено ДДС.

2. Място за закупуване на конкурсната документация: СО – район "Надежда", гр. София, ул. "Кирил Дрангов” 55, стая 101 – каса, от 23.08.2019 г. до 24.09.2019 г. (включително) от 08,30 ч. до 17,00 ч. всеки работен ден.

3. Цена на конкурсната документация е 60,00 (шестдесет) лв. с включено ДДС.

4. Гаранцията за участие в конкурса – 100,00 (сто) лв.

5. Конкурсни документи се подават в сградата на СО – район „Надежда”, ул. „Кирил Дрангов“ 55, етаж 1, фронтофис, срок на подаване  от 23.08.2019 г. до 24.09.2019 г. (включително) от 08,30 ч. до 17,00 ч.

6. Обявата за конкурса е публикувана в електронната страница на СО, сайта на район „Надежда” и един национален ежедневник и е обявена на информационното табло в сградата на район "Надежда".

7. Оглед на общинския имот предмет на конкурса може да бъде извършен всеки работен ден от 08,30 до 17,00 часа.

8. Конкурсът ще се проведе на 25.09.2019 г. от 10,00 ч. в сградата на район „Надежда”, гр. София, ул. "Кирил Драгов" № 55, етаж 3.

9. В случай че в първоначално обявения срок не постъпят оферти или е постъпила само една оферта, срокът за подаване на оферти ще бъде продължен с 15 (петнадесет) дни.

За информация: 024951139,60,61 – РКТД.

23.08.2019