Район "Надежда" обявява конкурс за провеждане на търг на незастроен имот (терен) – частна общинска собственост, с АОС 3176/19.02.2018 г., находящ се в гр. София, р-н „Надежда“, м. ж.к. "Надежда 1а и 1б“, кв. 245, УПИ VIII-96, със специфично конкурсно условие – имотът да бъде отдаден под наем за обслужваща дейност съгласно предвидените възможности по чл. 55 от ЗУТ

Район "Надежда" открива процедура за провеждане на публично оповестен конкурс  по реда на чл. 34 от Наредбата за реда и условията за провеждане на търгове и конкурси на територията на СО, на основание чл. 1, т. 1, чл. 4, ал. 3, чл. 30, ал. 3 и чл. 31 от Наредбата за реда и условията за провеждане на търгове и конкурси на СОС, чл. 14, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от ЗОС, чл. 19, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Наредбата за общинската собственост и във връзка със Заповед № СОА19-РД09-1484/31.10.2019 г., на кмета на Столична община и чл. 46, ал. 1, т. 3 и т. 12 от ЗМСМА, както следва:

1.1. Незастроен поземлен имот (терен) – частна общинска собственост, с АОС 3176/19.02.2018 г., находящ се в гр. София, район „Надежда“, местност ж.к. "Надежда 1а и 1б“, кв. 245,  УПИ VIII-96, административен адрес:  ул. „Демир Капия“ № 58, имот с идентификатор 68134.1386.96,  с площ 463 кв. м – със специфично конкурсно условие – имотът да бъде отдаден под наем за обслужваща дейност съгласно предвидените възможности по чл. 55 от ЗУТ.

Начална конкурсна наемна цена 450,00 (четиристотин и петдесет) лв. месечно  без ДДС.

2. Място за закупуване на конкурсната документация: СО – район "Надежда", гр. София, ул. "Кирил Дрангов” № 55, стая 101 – каса, от 09.12.2019 г. до 07.01.2020 г. (включително) от 08,30 ч. до 17,00 ч. всеки работен ден.

3. Цена на конкурсната документация е 60,00 (шестдесет) лв. с включено ДДС.

4. Гаранцията за участие в конкурса100,00 (сто) лв.

5. Конкурсни документи се подават в сградата на СО – район „Надежда”, ул. „Кирил Дрангов“ № 55, етаж 1, фронтофис, срок на подаване от 09.12.2019 г. до 07.01.2020 г. (включително) от 08,30 ч. до 17,00 ч.

6. Обявата за конкурса е публикувана в електронната страница на СО, сайта на район „Надежда” и един национален ежедневник и е обявена на информационното табло в сградата на район "Надежда".

7. Оглед на общинския имот, предмет на конкурса, може да бъде извършен всеки работен ден от 08,30 до 17,00 часа.

8. Конкурсът ще се проведе на 08.01.2020 г. от 10,00 ч. в сградата на район „Надежда”, гр. София, ул. „Кирил Дрангов“ № 55, етаж 3.

9. В случай че в първоначално обявения срок не постъпят оферти или е постъпила само една оферта, срокът за подаване на оферти ще бъде продължен с 15 (петнадесет) дни.

За информация: 02/495 11 39; 60; 61 – РКТД.

 

09.12.2019