Район "Надежда" обявява конкурс за отдаване под наем на недвижим имот – публична общинска собственост – представляващ едноетажна сграда, намиращ се в ж.к. „Свобода“, с площ 203 кв. м

 

СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН „НАДЕЖДА” 

гр.  София – 1220, ул. „Кирил Дрангов” № 55, тел. 02/495-11-39, факс: 02/837-64-65

www.so-nadejda.com; е-mail: info@so- nadejda.com

 

І. Открива процедура за провеждане на конкурс за отдаване под наем за срок от 10 години на недвижим имот –публична общинска собственост, находящ се в гр. София,  ж.к. „Свобода“, на основание  чл. 30, ал. 1 и чл. 31, ал. 1, 2 и 3 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на СОС,  чл. 14, ал. 7 във връзка с ал. 2 от ЗОС, чл. 13, ал. 1 и 4 от Наредбата за общинската собственост във връзка със Заповед № СОА18-РД98-1/09.01.2019 г. на кмета на Столична община,  както следва:

1. Недвижим имот – публична общинска собственост – представляващ едноетажна сграда с идентификатор 68134.1376.2017.1, АОС 1889/04.06.2012 г., намиращ се в ж.к. „Свобода“, попадащ в УПИ ІІ – за училище от кв. 7, м. „Момкова махала“ с площ 203 кв. м – със специфично конкурсно условие – за център за развитие на образователни,  културни и рекреационни дейности.
- Начална  конкурсна месечна  наемна цена: 426,30 (четиристотин двадесет и шест цяло и тридесет) лв. без ДДС.

2. Място за закупуване на конкурсната документация: СО – район "Надежда", гр. София ул. "Кирил Дрангов” № 55, стая 101 от 08,30 до 17,00 ч. от 28.05.2019 г. до 27.06.2019 г. (включително).

3. Цена на конкурсната документация: 60 (шестдесет) лева с включено ДДС.

4. Гаранция за участие в конкурса – 100 (сто) лева.

5. Конкурсни документи се подават в сградата на СО – район „Надежда“ ул. „Кирил Дрангов“ № 55, етаж 1 – фронтофис, срок за подаване от 28.05.2019 г. до 27.06.2019 г. (включително) от 08,30 ч. до 17,00 ч.

6. Обявата за конкурса е публикувана в електронната  страница на СО, сайта на район „Надежда“, информационното табло в сградата на район „Надежда“  ул. „Кирил Дрангов“ № 55 – 1 етаж и в един национален ежедневник.

7. Оглед на общинският имот може да бъде извършен всеки работен ден от 28.05.2019 г. до 27.06.2019 г. (включително) от 08,30 ч. до 17,00 ч.

8. Конкурсът ще се проведе на 28.06.2019 г. от 10,00 часа в сградата на СО – район „Надежда“ , ул. „Кирил Дрангов“ № 55 етаж 3 – заседателна зала.

9. В случай че в първоначално обявения срок не постъпят оферти или е постъпила само  една оферта, срокът за подаване на оферти да бъде продължен с 15  дни.

За информация: 02 495 11 39,60,61 – РКТД.

28.05.2019