Район "Надежда" обявява конкурс за отдаване под наем на терени – за поставяне на преместваеми обекти

СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН „НАДЕЖДА” 

гр. София – 1220, ул. „Кирил Дрангов” № 55, тел. 02/495-11-40, факс: 02/837-64-65

www.so-nadejda.com; е-mail: info@so-nadejda.com

Обявява провеждане на публично оповестен конкурс по реда на чл. 30, ал. 1 във връзка с чл. 31, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Наредбата на Столичен общински съвет за  реда и условията  за провеждане на търгове и конкурси, чл. 14, ал. 1, от Закона за общинската собственост, чл. 13, ал. 1 и ал. 4 от Наредбата за общинската собственост, чл. 55 и чл. 56, ал. 1 от ЗУТ, чл. 3 и чл. 30, ал. 1 от Наредба за преместваемите обекти, за рекламните, информационните и монументално-декоративните елементи и за рекламната дейност на територията на Столична община (НПОРИМДЕРДТСО), във връзка със Заповед № СОА21-РД98-36/17.06.2021 г. на кмета на Столична община и чл. 46, ал. 1, т. 3 и т. 12 от ЗМСМА, както следва:

1. Отдаване под наем за срок до започване на реализирането на предвидените по ОУП/ПУП, но не повече от 5 (пет) години на части от поземлени имоти – частна общинска собственост, находящи се в гр. София, СО – район „Надежда“, както следва:

   1. Схема № 18 за поставяне на  3 броя преместваеми обекти – район „Надежда“, ж.к. „Толстой“, м. „Толстой“ , бул. „Рожен“ до  бл. 44 и бл. 45 – имот с идентификатор 68134.1381.2094., АОС 1864/09.05.2021 г., както следва:

   1.1. Терен № 4 – 12 кв. м, за поставяне на  павилион по типов проект с функционално предназначение на преместваемия обект и  специфично конкурсно условие – за продажба на  нехранителни стоки.

Начална конкурсна месечна  наемна цена – 72,00 (седемдесет и два) лв.  без ДДС.

   1.2. Терен № 5 –  12 кв. м, за поставяне на  павилион по типов проект с функционално предназначение на преместваемият обект специфично конкурсно условие – за продажба на кафе и хранителни стоки.

Начална конкурсна месечна  наемна цена – 72,00 (седемдесет и два) лв.  без ДДС.

   1.3. Терен № 6 –  12 кв. м, за поставяне на  павилион по типов проект с функционално предназначение на преместваемият обект специфично конкурсно условие – за  продажба на цветя.

Начална конкурсна месечна  наемна цена – 72,00 (седемдесет и два) лв.  без ДДС.

   2. Схема  № 35 за поставяне на  2 броя преместваеми обекта – район „Надежда“, ж.к. "Надежда - 1 част", ул. "Чипровско въстание" и ул. "Село Кръвеник" – имот с идентификатор 68134.1386.2839, АОС 2971/29.12.2016 г., както следва:

   2.1. Терен № 1 – 47 кв. м, за поставяне на павилион по индивидуален проект с функционално предназначение на преместваемият обект  и специфично конкурсно условие – за  продажба на  промишлени стоки.

Начална конкурсна месечна  наемна цена – 211,50 (двеста и единадесет и 0,50) лв. без ДДС.

   2.2. Терен  №2 – 47 кв. м, за поставяне на павилион по индивидуален проект с функционално предназначение на преместваемият обект и специфично конкурсно условие – за продажба на  промишлени стоки.

Начална конкурсна месечна  наемна цена – 211,50 (двеста и единадесет и 0,50) лв.  без ДДС.

2. Място за закупуване на конкурсната документация – СО – район "Надежда", гр. София, ул. "Кирил Дрангов” 55, стая № 101 – каса от 27.07.2021 г. до 27.08.2021 г. (включително) от 08:30 ч. до 17:00 ч. всеки работен ден.

3. Цена на конкурсната документация е 60:00 (шестдесет) лв. с включено ДДС.

4. Гаранцията за участие в конкурса – 100,00 (сто) лв.

5. Конкурсни документи се подават в сградата на СО – район „Надежда”, ул. „Кирил Дрангов“ 55, етаж 1, фронтофис, срок на подаване – от 27.07.2021 г. до 27.08.2021 г. (включително) от 08:30 ч. до 17:00 ч.

6. Обявата за конкурса е публикувана в електронната страница на СО, сайта на район „Надежда” и един национален ежедневник и е обявена на информационното табло в сградата на район "Надежда".

7. Оглед на общинския имот, предмет на конкурса, може да бъде извършен всеки работен ден от 08:30 до 17;00 часа.

8. Конкурсът ще се проведе на 30.08.2021 г. от 10:00 ч. в сградата на район „Надежда”, гр.София, ул. "Кирил Дрангов" № 55, етаж 3, заседателна зала.

9. В случай че в първоначално обявения срок не постъпят оферти или е постъпила само една оферта, срокът за подаване на оферти ще бъде продължен с 15 (петнадесет) дни.

За информация: 024951139,60,61 – РКТД.           

 

 

27.07.2021