Район "Надежда" обявява конкурс за отдаване под наем на свободен нежилищен имот (сграда) – частна общинска собственост

1. Открива се процедура за провеждане на конкурс за отдаване под наем на свободен нежилищен имот (сграда) – частна общинска собственост, за срок до реализиране на мероприятието, предвидено по ПУП, но не повече от 10 (десет) години, находящ се в гр. София, ж.к. „Надежда 4“, на основание чл. 1, т. 1, чл. 4, ал. 3, чл. 30, ал. 3 и чл. 31 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на СОС,  чл. 14, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от ЗОС, във връзка с Заповед № СОА19-РД09-728/20.05.2019 г. на кмета на Столична община, както следва:

1. Недвижим имот – частна общинска собственост – полумасивна, едноетажна сграда с идентификатор 68134.1384.462.2, АОС 3263/16.01.2019 г., намиращ се в ж.к. „Надежда 4“, УПИ ІХ, кв. 89, с площ 123 (сто двадесет и три) кв. м – с предназначение – „за работилница за ремонт на гуми“.

- Начална  конкурсна месечна  наемна цена 431 (четиристотин тридесет и един) лв. без ДДС.

2. Място за закупуване на конкурсната документация: СО – район "Надежда", гр. София ул. "Кирил Дрангов” № 55, стая 101, от 08,30 до 17,00 ч. от 11.06.2019 г. до 11.07.2019 г. (включително).

3. Цена на конкурсната документация: 60 (шестдесет) лева с включено ДДС.

4. Гаранция за участие в конкурса – 100 (сто) лева.

5. Конкурсни документи се подават в сградата на СО – район „Надежда“, ул. „Кирил Дрангов“ № 55, етаж 1 – фронтофис, срок за подаване от 11.06.2019 г. до 11.07.2019 г. (включително) от 08,30 ч. до 17,00 ч.

6. Обявата за конкурса е публикувана  в електронната  страница на СО, сайта на район „Надежда“, информационното табло в сградата на район „Надежда“,  ул. „Кирил Дрангов“ № 55 – 1 етаж и в един национален ежедневник.

7. Оглед на общинския имот може да бъде извършен всеки работен ден от 11.06.2019 г. до 11.07.2019 г. (включително) от 08,30 ч. до 17,00 ч.

8. Конкурсът ще се проведе на 12.07.2019 г. от 10,00 часа в сградата на СО – район „Надежда“ , ул. „Кирил Дрангов“ № 55 етаж 3 – заседателна зала.

9. В случай че в първоначално обявения срок  не постъпят оферти или е постъпила само една оферта, срокът за подаване на оферти да бъде продължен с 15  дни.

За информация: 02 495 11 39, 60, 61 – РКТД.

 

11.06.2019