Район "Надежда" обявява конкурс за отдаване под наем на помещения – публична общинска собственост, с предмет: “Организиране на ученическо столово и бюфетно хранене в сградата на 63. ОУ “Христо Ботев“

СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН „НАДЕЖДА” 

1. Обявява провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на  обекти за осъществяване на ученическо столово и бюфетно хранене за срок от 5 (пет) години, на основание чл. 14, ал. 7 във връзка с ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 3, ал. 1, ал. 3 и ал. 6 и чл. 6, ал. 1, чл. 7 ал. 1 от Наредбата за организиране на ученическо столово и бюфетно хранене в общинските училища на територията на Столична община във връзка с чл. 28, ал. 2 от Наредбата за цените при сделките с недвижими имоти на Столична община, Решение № 673 от 14.10.2021 г. на СОС, Заповед № СОА21- РД09-1547/20.11.2021 г. на кмета на Столична община, обявява „Конкурс за отдаване под наем на помещения – публична общинска собственост, с предмет: “Организиране на ученическо столово и бюфетно хранене в сградата на 63. ОУ “Христо Ботев“.

1.1. Ученически стол в 63. ОУ „Христо Ботев“, находящ се в гр. София, район „Надежда“, кв. "Требич", ул. „Леденика“ № 12, Ученическият стол се намира в сграда с идентификатор 68134.1331.730.5 – на етаж 1, с площ – 240 кв. м; 

Месечна наемна цена за ученически стол 103,00 лв. без ДДС  на основание чл. 28, ал. 2 от Наредба за цените при сделки с недвижими имоти на Столична община.

1.2. Ученически бюфет в 63. ОУ „Христо Ботев“, находящ се в гр. София,  район „Надежда“, кв. "Требич", ул. „Леденика“ № 12, Ученическият бюфет се намира в сграда с идентификатор 68134.1331.730.5 –  на  етаж 1, с площ – 12,50 кв. м.

Месечна наемна цена за ученически бюфет 11,00 лв. без ДДС  на основание чл. 28, ал. 2 от Наредба за цените при сделки с недвижими имоти на Столична община.

2. Място за закупуване на конкурсната документация – СО – район "Надежда", гр. София ул. "Кирил Дрангов” № 55, стая 101 от 08:30 до 17:00 ч. от 26.01.2022 г. до 15.02.2022 г. (включително). Конкурсната документация се получава в административната сграда на СО – район „Надежда", с адрес: гр. София, ул. "Кирил Дрангов " № 55, стая 100 след заплащане на цената в касата на СО – район „Надежда“ или по банков път по сметка на СО – район „Надежда“, IBAN: BG 67 SOMB 9130 33 24911 801, BIC: SOMBBGSF, Общинска банка, адрес: София – 1000, ул. „Денкоглу”, при СО – район „Надежда“.

2.1. Цена на конкурсната документация  е 60 (шестдесет) лева с включено ДДС.

3. Гаранцията за участие в конкурса е в размер на 1000,00 лв. (хиляда  лева). Всеки участник е длъжен да представи гаранция за участие.

Срокът за валидност на гаранцията за участие в процедурата е срокът за валидност на офертите. Всеки участник сам избира формата на гаранцията за участие, както следва:

3.1. парична сума – представя се квитанция за внесен паричен депозит в касата на СО – район „Надежда“,  на адрес: гр. София, ул. "Кирил Дрангов" № 55 или банково бордеро за внесен паричен депозит по банковата сметка на СО – район „Надежда“ – IBAN: BG 76 SOMB 9130 33 24911 801, BIC: SOMBBGSF, Общинска банка, адрес: София – 1000, ул. „Денкоглу”, при СО – район „Надежда“, като в нареждането за плащане задължително следва да бъде записано: "Гаранция за участие в Конкурс за организиране на столово и бюфетно хранене в 63. ОУ “Христо Ботев“.

3.2. оригинал на безусловна и неотменяема банкова гаранция със срок на валидност 60 (шестдесет) календарни дни, считано от крайния срок за получаване на офертите.

4. Конкурсни документи се подават в сградата на СО – район „Надежда“, ул. „Кирил Дрангов“ № 55, етаж 1 – фронтофис, срок за подаване от 26.01.2022 г. до 15.02.2022 г. (включително) от 08:30 ч. до 17:00 ч.

5. Обявата за конкурса е публикувана  в електронната  страница на СО, сайта на район „Надежда“, информационното табло в сградата на район „Надежда“  ул. „Кирил Дрангов“ № 55 – 1 етаж и в един национален ежедневник.

6. Оглед на обектите може да бъде направен всеки работен ден от 08:30 ч. до 16:00 ч. след заявка на телефон: 02 495-11-39, 60 отдел „ОС и ТД“ на район “Надежда“.

7. Конкурсът ще се проведе на 16.02.2022 г. от 10:00 часа в сградата на СО – район „Надежда“ , ул. „Кирил Дрангов“ № 55 етаж 3 – заседателна зала.

8. В случай че в първоначално обявения срок  не постъпят оферти или е постъпила само  една оферта, срокът за подаване на оферти да бъде продължен с 15  дни.

За информация: 02 495 11 39,60 – РКТД.

 

 

 

 

 

26.01.2022