Район "Надежда" обявява конкурс за отдаване под наем на обособени части от имот – публична общинска собственост – терени за нехранителни стоки

СТОЛИЧНА ОБЩИНА  – РАЙОН „НАДЕЖДА”  
гр.  София – 1220, ул. „Кирил Дрангов” №  55, тел. 02/495-11-39, факс: 02/837-64-65
www.so-nadejda.com; е-mail: info@so- nadejda.com


1. Открива процедура за провеждане на конкурс за отдаване под наем за срок от от 5 (пет) години на обособени части от имот – публична общинска собственост, съгласно одобрена схема от главния архитект на Столична община, находящ се в гр. София, ж.к. „Надежда 4 ч.“, ул. „Ген. Никола Жеков“ и ул. „Търговска“, на основание  чл. 30, ал. 1 във връзка с  чл. 31, ал. 1, ал. 2 и ал. 3  от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси, чл. 14, ал. 7 във връзка с ал. 2 от ЗОС, чл. 13, ал. 1 и ал. 4 от Наредбата за общинската собственост, и чл. 3 от НПОРИМДЕРДТСО, във връзка със Заповед № СОА19-РД09-319/07.03.2019 г.,  както следва:

 1.1. Терен с площ 12 кв. м за разполагане на павилион № 4 
 1.2. Терен с площ 12 кв. м за разполагане на павилион № 5
 1.3. Терен с площ 12 кв. м за разполагане на павилион № 6
 1.4. Терен с площ 24 кв. м за разполагане на павилион № 11
 1.5. Терен с площ 24 кв. м за разполагане на павилион № 12
 1.6. Терен с площ 24 кв. м за разполагане на павилион № 13
 1.7. Терен с площ 24 кв. м за разполагане на павилион № 14.
Специфично конкурсно условие за всеки един от обектите от т. 1.1. до т. 1.7. – за нехранителни стоки.

- Начална  конкурсна месечна  наемна цена от т. 1.1. до 1.3. – 42,00 лв. (3,50 лв./кв. м) без ДДС.
- Начална  конкурсна месечна  наемна цена от т. 1.4. до 1.7. – 72,00 лв. (3,00 лв./кв. м) без ДДС.

2. Място за закупуване на конкурсната документация: СО – район "Надежда", гр. София ул. "Кирил Дрангов” № 55, стая 101 от 08,30 до 17,00 ч. от 03.06.2019 г. до 02.07.2019 г. (включително).
3. Цена на конкурсната документация  е  60 (шестдесет) лева с включено ДДС.
4. Гаранция за участие в конкурса – 100 (сто) лева.
5. Конкурсни документи се подават в сградата на СО – район „Надежда“ ул. „Кирил Дрангов“ № 55, етаж 1 – фронтофис, срок за подаване от 03.06.2019 г. до 02.07.2019 г. (включително) от 08,30 ч. до 17,00 ч.
6. Обявата за конкурса е публикувана  в електронната  страница на СО, сайта на район „Надежда“, информационното табло в сградата на район „Надежда“  ул. „Кирил Дрангов“ № 55 – 1 етаж и в един национален ежедневник.
7. Оглед на общинският имот може да бъде извършен всеки работен ден от 03.06.2019 г. до 02.07.2019 г. (включително) от 08,30 ч. до 17,00 ч.
8. Конкурсът ще се проведе на 03.07.2019 г. от 10,00 часа в сградата на СО – район „Надежда“ , ул. „Кирил Дрангов“ № 55 етаж 3 – заседателна зала.
9. В случай че в първоначално обявения срок не постъпят оферти или е постъпила само  една оферта, срокът за подаване на оферти да бъде продължен с 15  дни.
За информация: 02 495 11 39,60,61 – РКТД.

03.06.2019