Район "Надежда" обявява конкурс за отдаване под наем на недвижим имот - частна общинска собственост, намиращ се в ж.к. „Надежда - 4 част“

Столична община – район "Надежда"

Открива процедура за провеждане на конкурс за отдаване под наем за срок до 10 години на недвижим имот – частна общинска собственост, намиращ се в ж.к. „Надежда – 4 част“, бл. 461, вх. Б, ет. 1, обект 108 на основание чл. 30, ал. 3 и чл. 31 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на СОС и чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от ЗОС, във връзка със Заповед № СОА16-РД98-73/15.08.2016 г. на кмета на Столична община,  както следва:

1. Недвижим имот (помещение) частна общинска собственост – самостоятелен обект, в сграда с идентификатор 68134.1384.2038.4.108, АОС 2563/11.01.2016 г., намиращ се в ж.к. „Надежда – 4 част“, бл. 461, вх. Б, ет. 1, обект 108 с площ 28,28 кв. м – с предназначение – за услуги.

Начална  конкурсна месечна  наемна цена: 116,00 (сто и шестнадесет) лв. без ДДС.

2. Място за закупуване на конкурсната документация – СО – район "Надежда", гр. София ул. "Кирил Дрангов”,№ 55, стая 101 от 08,30 до 17,00 ч. от 30.04.2019 г. до 30.05.2019 г. (включително).

3. Цена на конкурсната документация: 60 (шестдесет) лева с включено ДДС.

4. Гаранция за участие в конкурса100 (сто) лева.

5. Конкурсни документи се подават в сградата на СО – район „Надежда“ ул. „Кирил Дрангов“ № 55, етаж 1 – фронтофис, срок за подаване от 30.04.2019 г. до 30.05.2019 г. (включително) от 08,30 ч. до 17,00 ч.

6. Обявата за конкурса е публикувана  на електронната  страница на СО, сайта на район „Надежда“, информационното табло в сградата на район „Надежда“,  ул. „Кирил Дрангов“ № 55 – 1 етаж и в един национален ежедневник.

7. Оглед на общинския имот може да бъде извършен всеки работен ден от 30.04.2019 г. до 30.05.2019 г. (включително) от 08,30 ч. до 17,00 ч.

8. Конкурсът ще се проведе на 31.05.2019 г. от 10,00 часа в сградата на СО – район „Надежда“ , ул. „Кирил Дрангов“ № 55 етаж 3 – заседателна зала.

9. В случай че в първоначално обявения срок  не постъпят оферти или е постъпила само една оферта, срокът за подаване на оферти да бъде продължен с 15  дни.

За информация: 02 495 11 39, 60, 61 – РКТД.

30.04.2019