Район "Надежда" обявява конкурс за отдаване под наем на части от поземлен имот – частна общинска собственост, находящ се в гр. София, СО – район „Надежда“

СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН „НАДЕЖДА” 

гр. София – 1220, ул. „Кирил Дрангов” № 55, тел. 02/495-11-40, факс: 02/837-64-65

www.so-nadejda.com; е-mail: info@so-nadejda.com

Обявява провеждане на публично оповестен конкурс по реда на чл. 30, ал. 1 във връзка с  чл. 31, ал. 1, ал. 2 и ал. 3  от Наредбата на Столичен общински съвет за  реда и условията  за провеждане на търгове и конкурси, чл. 14, ал. 1 и ал. 4 от Наредбата за общинската собственост, чл. 55 и чл. 56, ал. 1 от ЗУТ, чл. 3 и чл. 30, ал. 1 от Наредба за преместваемите обекти, за рекламните, информационните и монументално-декоративните елементи и за рекламната дейност на територията на Столична община (НПОРИМДЕРДТСО), във връзка със Заповед № СОА20-РД98-26/27.11.2020 г. на кмета на Столична община и чл. 46, ал. 1, т. 3 и т. 12 от ЗМСМА, както следва:

1. Отдаване под наем за срок до започване на реализирането на предвидените по ОУП/ПУП, но не повече от 5 (пет) години, на части от поземлен имот – частна общинска собственост, находящ се в гр. София, СО – район „Надежда“.
Схема  № 43  за поставяне на  2 броя преместваеми обекти – район „Надежда“, ж.к. "Надежда – 4 част", м. „Момкова махала“,  имот с идентификатор 68134.1384.2055, АОС 2125/2013 г., както следва:
1.1. Терен № 1 –  12 кв. м, за поставяне на  павилион по типов проект със специфично конкурсно условие  – за  продажба на цветя.
Начална конкурсна месечна  наемна цена – 4,50 лв. на кв. м – 54,00 (петдесет и четири) лв.
1.2. Терен № 2 –  12 кв. м, за поставяне на  павилион по типов проект със специфично конкурсно условие – за продажба на вестници.
Начална конкурсна месечна  наемна цена – 4,50 лв. на кв. м – 54,00 (петдесет и четири) лв.

2. Място за закупуване на конкурсната документация – СО – район "Надежда", гр. София, ул."Кирил Дрангов” 55, стая – 101 каса от 26.07.2021 г. до 26.08.2021 г. (включително) от 08:30 ч. до 17:00ч. всеки работен ден.

3. Цена на конкурсната документация е 60,00 (шестдесет) лв. с включено ДДС.

4. Гаранцията за участие в конкурса – 100,00 (сто) лв.

5. Конкурсни документи се подават в сградата на СО – район „Надежда”, ул. „Кирил Дрангов“ 55, етаж 1, фронтофис, срок на подаване – от 26.07.2021 г. до 26.08.2021 г. (включително) от 08,30 ч. до 17:00 ч.

6. Обявата за конкурса е публикувана в електронната страница на СО, сайта на район „Надежда” и един национален ежедневник, и е обявена на информационното табло в сградата на район "Надежда".

7. Оглед на общинския имот, предмет на конкурса, може да бъде извършен всеки работен ден от 08:30 до 17:00 часа.

8. Конкурсът ще се проведе на 27.08.2021 г. от 10:00 ч. в сградата на район „Надежда”, гр. София, ул. "Кирил Драгов" № 55, етаж 3.

9. В случай че в първоначално обявения срок не постъпят оферти или е постъпила само една оферта, срокът за подаване на оферти ще бъде продължен с 15 (петнадесет) дни.

За информация: 024951139,60,61 – РКТД.

 

 

26.07.2021