Район “Надежда” обявява конкурс за отдаване под наем на 1 брой преместваем обект – павилион, по индивидуален проект със специфично конкурсно условие: за търговски обект – кафе

СО – район "Надежда", открива процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на свободен нежилищен имот (терен) – публична общинска собственост, за разполагане на преместваем обект съгласно одобрена схема № 55 от гл. архитект на СО, находящ се на територията на “Надежда”, на основание чл. 14, ал. 7 във връзка с ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 13, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Наредбата за общинската собственост чл. 1, т. 2, чл. 4, ал. 3, чл. 30, ал. 1 и ал. 4 и чл. 31 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на Столичен общински съвет, чл. 30, ал. 1 от Наредбата за преместваемите обекти, за рекламните, информационните и монументално-декоративните елементи и за рекламната дейност на територията на СО, и чл. 44, ал. 1,т. 7 и ал. 2 от ЗМСМА, а именно:

1. Схема № 55 за поставяне на 1 брой преместваем обект – район "Надежда“, м. „бул. "Ломско шосе“, кв. 18, имот с идентификатор № 68134.1387.2072, както следва:

1.1. Терен №1 – Павилион по индивидуален проект – покрита площ 18,00 кв. м и открита площ 40 кв. м, със специфично конкурсно условие: за търговски обект – кафе.

Начална конкурсна месечна наемна цена за покрита площ 18.00 кв. м по 5.00 лв. на кв. м – 90.00 (деведесет) лв. и за открита площ 40.00 кв. м по 0.90 лв. на кв. м – 36.00 (тридесет и шест) лева, или общо в размер на 126,00 (сто двадесет и шест) лева, без ДДС.

2. Място за закупуване на конкурсната документация: СО – район "Надежда", гр. София, ул. "Кирил Дрангов” 55, стая 101 – каса, от 13.06.2019 г. до 15.07.2019 г. (включително) от 08,30 ч. до 17,00 ч. всеки работен ден.

3. Цена на конкурсната документация:  60,00 (шестдесет) лв. с включено ДДС.

4. Гаранцията за участие в конкурса: 100,00 (сто) лв.

5. Конкурсни документи се подават в сградата на СО – район „Надежда”, ул. „Кирил Дрангов“ 55, етаж 1, фронтофис, срок на подаване от 13.06.2019 г. до 15.07.2019 г. (включително) от 08,30 ч. до 17,00 ч.

6. Обявата за конкурса е публикувана в електронната страница на СО, сайта на район „Надежда” и един национален ежедневник и е обявена на информационното табло в сградата на район "Надежда".

7. Оглед на общинският имот, предмет на конкурса, може да бъде извършен всеки работен ден от 08,30 до 17,00 часа.

8. Конкурсът ще се проведе на 16.07.2019 г. от 10,00 ч. в сградата на район „Надежда”, гр. София, ул. "Кирил Драгов" № 55, етаж 3.

9. В случай че в първоначално обявения срок не постъпят оферти или е постъпила само една оферта, срокът за подаване на оферти ще бъде продължен с 15 (петнадесет) дни.

За информация: 024951139, 60, 61 – РКТД.


 

13.06.2019