Район "Надежда" обявява конкурс за отдаване под наем на нежилищен имот – частна общинска собственост, с предназначение – за охраняем автопаркинг

На  основание чл. 14, ал. 1, 2  от Закона за общинската собственост, чл. 19, ал. 1, 2 и 3 от Наредбата за общинската собственост  и  чл. 30, ал. 3 и чл. 31 и във връзка с чл. 1, т. 1, чл. 4, ал. 3 от Наредбата за реда и условията за провеждане на търгове и конкурси на Столичен общински съвет и чл. 44, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната  администрация и Заповед № СОА18-РД09-213/27.02.2018 г. на кмета на Столична община
 

О Т К Р И В А М
 

1. Процедура по провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване по наем за срок – до реализиране на предвиденото по ПУП мероприятие, за което е отреден имота, но не по-дълъг от 10 (десет) години на свободен нежилищен имот, частна общинска собственост, с предназначение – за охраняем автопаркинг, представляващ:

1.1. Реална част с площ 1647,00 кв. м от поземлен имот с  идентификатор 68134.1382.2169, целият с площ 2183 кв. м, съставляващ УПИ IX – за подземен паркинг с озеленяване, кв. 49, ж.к. „Надежда 2а и 2б“, ул. „Св. Петка Търновска“, АОС 2533/2015 г.

Начална  конкурсна наемна цена: 527,00 лв. (петстотин двадесет и седем лева) месечно  без ДДС.

2. Място за закупуване на конкурсната документация: СО – район “Надежда”, гр. София, ул. “Кирил Дрангов” № 55, ет. 1,  стая № 101 от 27.05.2019 г. до 26.06.2019 г. (включително).

3. Цена на конкурсната документация: 60 (шестдесет) лева с включено ДДС.

4. Гаранция за участие в конкурса – 100 (сто) лева.

5. Конкурсни документи се подават в сградата на СО – район „Надежда“ ул. „Кирил Дрангов“ № 55, етаж 1 – фронтофис, срок за подаване от 27.05.2019 г. до 26.06.2019 г. (включително) от 08,30 ч. до 17,00 ч.

6. Обявата за конкурса е публикувана  в електронната  страница на СО, сайта на район „Надежда“, информационното табло в сградата на район „Надежда“  ул. „Кирил Дрангов“ № 55 – 1 етаж и в един национален ежедневник.

7. Оглед на общинския имот може да бъде извършен всеки работен ден от 27.05.2019 г. до 26.06.2019 г. (включително) от 08,30 ч. до 17,00 ч.

8. Конкурсът ще се проведе на 27.06.2019 г. от 10,00 часа в сградата на СО – район „Надежда“ , ул. „Кирил Дрангов“ № 55 етаж 3 – заседателна зала.

9. В случай че в първоначално обявения срок не постъпят оферти или е постъпила само  една оферта, срокът за подаване на оферти да бъде продължен с 15  дни.

За информация: 02 495 11 39,60,61 – РКТД.

27.05.2019