Район "Надежда" обявява конкурс за части от недвижим имот – публична общинска собственост, разположени в сградата на 153. Спортно училище „Неофит Рилски“, за ученическо столово хранене

 СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН „НАДЕЖДА” 

гр.  София – 1220, ул. „Кирил Дрангов” № 55, тел. 02/495-11-40, факс: 02/837-64-65

www.so-nadejda.com; е-mail: info@so-nadejda.com

 

СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН „НАДЕЖДА” организира и провежда конкурс със специфично конкурсно условие на основание разпоредбите на Закона за общинската собственост, Наредбата за общинската собственост на СОС, Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на СОС, Решение № 503/22.06.2006 г. на СОС, Заповед № СОА19-РД09-1070/30.07.2019 г. на кмета на Столична община и Заповед № РНД19-РД56-222/01.08.2019 г. на кмета на СО – район „Надежда“, с предмет: отдаване под наем за срок от 5 (пет) календарни години на части от недвижим имот – публична общинска собственост, съгласно АОС № 2041 от 04.02.2013 г., разположени в сградата на 153. Спортно училище „Неофит Рилски“, с адрес: гр. София, Район „Надежда“, ул. „Народни будители“ № 2, УПИ I – „за училище“, кв. 9, м. „Момкова махала – Свобода“, сграда с идентификатор 68134.1377.1219.2, представляващи: ученически бюфет с помещение за разливно хранене с площ 38.00 кв. м, за ученическо столово хранене.

1. Месечна наемна цена: 21.00лв. (двадесет и един лева) без ДДС.

2. Място за закупуване на конкурсната документация: СО – район "Надежда", гр. София ул. "Кирил Дрангов”, № 55, стая 101.

Конкурсната документация може да бъде закупена и по банков път по сметка на СО – район „Надежда", IBAN: BG76SOMB91303124911801, BIC: SOMBBGSF при „Общинска банка“ АД – клон „Денкоглу“.

3. Цена на конкурсната документация: 60.00 (шестдесет) лева с ДДС.

4. Гаранция за участие в конкурса: 100,00 (сто) лева.

5. Място за подаване на оферти: адм. сграда на СО – район „Надежда“, адрес: гр. София, район „Надежда“, ул. "Кирил Дрангов" 55, етаж. 1 – фронтофис.

6. Срок за закупуване на документацията за участие и подаване на оферти: от 08:30 часа на 06.08.2019 г. до 17:00 часа на 04.09.2019 г. (включително).

7. Оглед на обектите: всеки работен ден от 08:00 часа до 16:00 часа след предварителна заявка на тел: 0877496749.

8. Дата, място и час на провеждане на конкурса:  05.09.2019 г. от 10:00 ч. в сградата на СО – район „Надежда“, адрес: гр. София, район „Надежда“, ул. „Кирил Дрангов“  № 55, ет. 3, заседателна зала.

9. Документацията за участие е публикувана в сайта на СО – район „Надежда“: http://www.so-nadejda.com/

10. В случай че в първоначално обявения срок не постъпят оферти или е постъпила само една оферта, срокът за подаване на оферти да бъде удължен с 15 дни.

За информация: тел. 02 495-11-49, 02/495-17-98 отдел ПНО при СО – район „Надежда“, адрес: гр. София, район „Надежда“, ул. „Кирил Дрангов“  № 55.

05.08.2019