Район Надежда удължава срока за приемане на конкурсни документи за отдаване под наем на терен за разполагане на преместваем обект

Столичната община, район „Надежда“,на основание чл. 31, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на СОС, във връзка със заповед № СОА16-РД09-1017/19.07.2016 г. на Кмета на Столичната община, Протокол № 1/30.08.2016 г. на комисия назначена със заповед № РНД16-РД91-10/30.08.2016 г. на Кмета на район Надежда и заповед № РНД16-РД56-181/31.08.2016 г. на Кмета на район „Надежда“ за удължаване на срока за прием на конкурсни документи и във връзка чл. 46, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА: 

Удължава се срока за приемане на конкурсни документи за отдаване под наем както следва: 

1. Терен за разполагане на преместваем обект по Схема № 42 за разполагане на 1 брой павилион в общински имот с идентификатор 68134.1382.2185, квадрат 12, местност „ж.к. Надежда 2а и 2б“, АОС 2489/06.11.2015 г. (ул. "Република" и ул. "Добри Чинтулов", до 272 блок);
1.1.Терен № 3 - за бърза закуска, 24 кв.м. покрита площ и 6,00 кв.м. открита площ;
- Начална конкурсна месечна наемна цена: 75 (седемдесет и пет) лв. без ДДС; 

2. Място за закупуване на конкурсната документация: СО - район "Надежда", гр. София, ул. "Кирил Дрангов”, № 55, стая 101, каса, до 14.09.2016 г. (включително) от 08,30 ч. до 16,30 ч. 

3. Цена на конкурсната документация: 60,00 (шестдесет) лв. с включено ДДС; 

4. Размер на гаранцията за участие: 100,00 (сто) лв. 

5. Офертните предложения се приемат в сградата на СО район „Надежда”, ул. "Кирил Дрангов" No 55 етаж 1 фронт офис, срок на подаване до 14.09.2016 г. (включително) до 16,30 ч.; 

6. Конкурсът ще се проведе в сградата на район „Надежда”, гр. София,ул. "Кирил Дрангов" No 55, от 10,00 часа на 15.09.2016 г. в заседателната зала. 

7. Адрес и телефон на организатора: гр.София, район "Надежда", ул."Кирил Дрангов" No 55, стая 116, тел: 02/495-11-39,60,61; 

8. Оглед на имота, предмет на конкурса, може да бъде извършен всеки работен ден от 08,30 до 16,30 ч;

31.08.2016