Район Надежда обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 10 години на терени по схеми № 2 и № 11 за разполагане на преместваеми обекти

1. Открива процедура за провеждане на конкурс за отдаване под наем за срок от 10 години на части от  имоти /терени/- публична общинска собственост, находящи се на територията на район „Надежда”,  за разполагане на преместваеми обекти с площ 6 кв.м. по схеми №2 и №11, одобрени от главния архитект на Столична община, на основание  чл.1 т.2 ,чл.30 ал.1 и чл.31 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на СОС и чл. 14, ал.7 от ЗОС, във връзка с решение № 662 по протокол № 21, т.27 от 16.09.2016г. на Столичен общински съвет и  заповед № СОА16-РД98-83/25.10.2016 г. на Кмета на Столична община,   по позиции както следва:
1.1. Схема №2 – за поставяне на преместваеми обекти ж.к. Надежда – 1 част, ул. „Христо Силянов“ / до баничарница Никай/.
1.1. Павилион  №3 – със специфично конкурсно условие – за храни и напитки.
Начална конкурсна наемна цена за 1 кв.м. за обекта е 3,00/три/лв.

1.2. Схема №11 – за поставяне на преместваеми обекти ж.к. Надежда – 4 част, ул. „Търговска“ / до 102 ОУ/.
1.2. Павилион  №9 – със специфично конкурсно условие – за услуги.
Начална конкурсна наемна цена за 1 кв.м. за обекта е 3,00/три/лв.

2.Място за закупуване на конкурсната документация - СО- район "Надежда", гр. София ул."Кирил Дрангов” №55, стая 101 от 08,30 до 17,00 ч. от 14.07.2017г. до 14.08.2017г. /включително/.
3.Цена на конкурсната документация   е 60/шестдесет/ лева с включено ДДС.
4. Гаранция за участие в конкурса – 100 / сто/ лева.
5.Конкурсни документи се подават в сградата на СО район „Надежда“ ул. „Кирил Дрангов“ № 55, етаж 1 – фронт офис, срок за подаване от 14.07.2017г. до 14.08.2017г. /включително/ от 08,30 ч. до 17,00 ч.
6.Обявата за конкурса е публикувана  в електронната  страница на СО, сайта на район „Надежда“, информационното табло в сградата на район „Надежда“  ул. „Кирил Дрангов“ № 55 – 1 етаж и в един национален ежедневник.
7. Оглед на общинският имот може да бъде извършен всеки работен ден от 14.07.2017г. до 14.08.2017г. /включително/ от 08,30 ч. до 17,00 ч.
8.Конкурсът ще се проведе на 15.08.2017 г. от 10,00 часа в сградата на СО район „Надежда“ , ул. „Кирил Дрангов“ № 55 етаж 3 – заседателна зала.
9. В случай, че в първоначално обявения срок  не постъпят оферти или е постъпила само  една оферта, срокът за подаване на оферти да бъде продължен с 15 календарни  дни.

За информация : 02 495 11 39,60,61- РКТД

 

14.07.2017