Район Надежда обявява провеждането на конкурс за отдаване под наем за срок от 10 години на терен за разполагане на преместваеми обекти

Столичната община – район "Надежда" организира и провежда публично оповестен конкурс на основание чл. 14, ал. 7 от ЗОС, чл. 13 от Наредбата за общинската собственост, чл. 1 т. 2, чл. 30, ал. 1 и чл. 31, от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на СОС, Решение № 325 по протокол № 14, т. 14/28.04.2016 г. на СОС и заповед № СОА16-РД98-31/17.05.2016 г. на Кмета на Столичната община. 

1. Отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на части от имот (терен) публична общинска собственост за разполагане на преместваеми обекти на територията на район „Надежда“ съгласно одобрени схеми от главния архитект на Столична община, съгласно заповеди № РД-09-09-07/2011 г. и № РД-09-09-40/2012 г., както следва: 

1.1. Схема № 46 за разполагане на 3 (три) броя преместваеми обекти попадащи в УПИ ІІІ кв.8, местност „Свобода“, по действащ ПРЗ, одобрен с Решение № 587 по протокол 51/24.10.2013 г., ж.к. “Свобода“ (между бл. 33, бл. 38 и бл. 39), имот с идентификатор 68134.1377.2048 – АОС 2300/2015 г. 

Терен № 1: Бърза закуска с площ 24,00 кв.м., открита търговска площ – 6,00 кв.м.
                   Начална конкурсна месечна наемна цена 66,00 (шестдесет и шест) лв. без ДДС 

Терен № 2: Пакетирани захарни изделия с площ 12,00 кв.м.
                   Начална конкурсна месечна наемна цена 36,00 (тридесет и шест) лв. без ДДС. 

Терен № 3: Продажба на плодове и зеленчуци с площ 12,00 кв.м., открита търговска площ – 6,00 кв.м.
                   Начална конкурсна месечна наемна цена 42,00 (четиридесет и два) лв. без ДДС. 

2. Място за закупуване на конкурсната документация: СО - район "Надежда", гр. София ул."Кирил Дрангов”, № 55, стая 101 от 08,30 ч. до 16,30 ч., от 25.05.2016 г. до 23.06.2016 г. (включително); 

3. Цена на конкурсната документация е 60,00 (шестдесет) лева с ДДС; 

4. Гаранция за участие в конкурса 100 (сто) лева; 

5. Конкурсни документи се подават в сградата на СО район „Надежда“, ул. "Кирил Дрангов", № 55, етаж 1 – фронт офис, срок на подаване от 25.05.2016 г. до 23.06.2016 г. (включително) от 08,30 ч. до 16,30 ч. 

6. Обявата за конкурса е публикувана в електронната страница на СО, сайта на район „Надежда“, информационното табло в сградата на район „Надежда“, ул. "Кирил Дрангов" № 55 – 1 етаж и в един национален ежедневник. 

7. Оглед на общинските имоти може да бъде извършен всеки работен ден от 25.05.2016 г. до 23.06.2016 г. (включително) от 08,30 ч. до 16,30 ч. 

8. Конкурсът ще се проведе на 24.06.2016 г. от 10,00 ч. в сградата на СО район „Надежда“, ул. "Кирил Дрангов", № 55, етаж.3 – заседателна зала. 

9. В случай, че в първоначално обявения срок не постъпят оферти или е постъпила само една оферта, срокът за подаване на оферти да бъде продължен с 15 дни. 

За информация: тел. 02 495-11-39, 60, 61 - РКТД

25.05.2016